Ljus­sä­song­en kul­mi­ne­rar i de­cem­ber

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PETRA MIETTINEN [email protected]

Det är en konst att väl­ja rätt ljus. Många tit­tar ba­ra på fär­gen, men vik­ti­ga­re är att väl­ja ett ljus som pas­sar än­da­må­let – ska ljuset brin­na in­ne el­ler ute, ska det stå i en sta­ke el­ler i en lyk­ta och pas­sar un­der­la­get för en le­van­de eld? HBL tipsar hur du väl­jer rätt ljus och brän­ner det tryggt.

De­cem­ber är hög­sä­song för le­van­de ljus. Ljus­sä­song­en bör­jar egent­li­gen re­dan när kväl­lar­na skym­mer i au­gusti och kräf­tor­na du­kas fram i den ljum­ma sen­som­mar­kväl­len, då tänds of­tast de förs­ta le­van­de lju­sen ef­ter som­ma­ren. Där­ef­ter av­lö­ser ljus­fes­ter som vil­laav­slut­ning, hal­lo­ween, all­hel­go­na, ad­vent och själv­stän­dig­hets­dag varand­ra un­der hös­tens gång för att kul­mi­ne­ra i ju­len, då fin­län­dar­na äls­kar att tän­da ljus, bå­de ute på trap­por och bal­kong­er och in­ne på jul­bord och by­rå­er.

Det går än­då in­te att kö­pa li­ka­da­na ljus till al­la fes­ter och stäl­len, ut­an det är plat­sen som av­gör hurudant ljuset ska va­ra. Det vik­ti­ga är än­då att väl­ja ett tes­tat och god­känt ljus, för ett ljus är en le­van­de eld som man tar in i sitt hem.

– Det är väl­digt svårt att se på ett ljus om det är av bra kva­li­tet el­ler in­te. Ett bra ljus spri­der stäm­ning ut­an att egent­li­gen väc­ka upp­märk­sam­het, me­dan al­la no­te­rar ett då­ligt ljus, då lå­gan fladd­rar och so­tar och det rin­ner ljus­mas­sa, sä­ger Linda Schlo­bohm, vd för Fin­lands älds­ta ljus­fa­brik Ha­vi.

In­nan hon tog över som fa­mil­je­fö­re­ta­gets vd ef­ter sin far Kal­le Huik­ko för ett par år se­dan job­ba­de Linda Schlo­bohm som pro­dukt­chef i fö­re­ta­get och ha­de bland an­nat an­svar för pro­dukt­ut­veck­ling och kva­li­tet, så hon är väl in­satt i hur ett bra ljus till­ver­kas.

– Ett bra ljus har en ve­ke av god kva­li­tet och det är gjort av hög­klas­si­ga råäm­nen. Ljus kan till­ver­kas av an­ting­en ste­a­rin el­ler pa­raf­fin, bå­da har si­na för­de­lar, el­ler en bland­ning av dem bå­da. Pa­raf­fin är en rest­pro­dukt från ol­je­in­du­strin och pas­sar i många slags ljus, det brin­ner läng­re och an­vänds i allt från grav­ljus till vär­me­ljus, för­kla­rar Schlo­bohm.

Van­li­ga miss­tag

Trots att fin­län­dar­na äls­kar ljus och kon­su­me­rar dem i sto­ra kvan­ti­te­ter vet al­la in­te vad man ska tän­ka på när man kö­per ljus. Mark­nads­fö­rings­ko­or­di­na­tor Ii­da Pi­i­ro­nen på Ha­vi får dag­li­gen ta emot kun­d­re­spons från kon­su­men­ter som har miss­lyc­kats i sitt ljus­val. De van­li­gas­te miss­ta­gen är att man skaf­far ett ste­a­rin­ljus för in­nebruk och stäl­ler det ute i en lyk­ta i mi­nus­gra­der.

Ste­a­rin är ett ut­märkt rå­ma­te­ri­al om man vill till­ver­ka ljus med vack­ra möns­ter och de­tal­jer, för ste­a­rin är lätt att be­ar­be­ta till öns­kad form.

– Men det fun­ge­rar in­te så bra ut­om­hus, då ste­a­rin in­te smäl­ter or­dent­ligt i ky­la, sä­ger Pi­i­ro­i­nen och på­min­ner om att det finns skil­da lykt­ljus som är till­ver­ka­de av pa­raf­fin och an­pas­sa­de för ky­la.

En del vär­me­ljus är lämp­li­ga för ute­bruk, men in­te al­la, så här lö­nar det sig att lä­sa på för­pack­ning­en. Spe­ci­ellt farligt är det att stäl­la många vär­me­ljus tätt på en bric­ka, för de av­ger så myc­ket vär­me att det kan bil­das en het eld­pe­la­re ovanför lju­sen och den brin­ner okon­trol­le­rat.

Ett par and­ra van­li­ga miss­tag är att folk stäl­ler fle­ra block­ljus för nä­ra varand­ra, så att de het­tar upp varand­ra från ut­si­dan, vil­ket le­der till att ljus­mas­san bör­jar rin­na och ljuset för­lo­rar sin form. Mi­ni­mi­av­stån­det mel­lan två ljus är 5–8 cen­ti­me­ter, obe­ro­en­de av lju­sets tjock­lek.

– Man ska ock­så ak­ta sig för att tap­pa främ­man­de fö­re­mål i ljus­mas­san, främst gäl­ler det de­lar av tänd­stic­kan el­ler ve­ken, för de kan fat­ta eld och då brin­ner ljuset på två stäl­len, var­nar Pi­i­ro­i­nen.

När man an­vän­der kron­ljus är det vik­ti­gast att se till att ljuset står sta­digt.

– Kron­ljus bör of­ta stöt­tas upp så att de står rakt och sta­digt i en ljus­sta­ke. Till det kan man an­vän­da en bit alu­mi­ni­um­fo­lie och snur­ra det runt lju­sets ned­re del tills det står sta­digt. An­vänd in­te pap­per el­ler an-

nat ma­te­ri­al som fat­tar eld, på­min­ner Schlo­bohm.

Ste­a­rin el­ler pa­raf­fin?

Om vi nu kon­cen­tre­rar oss på ljus för in­nebruk så finns det fort­fa­ran­de många aspek­ter att be­ak­ta. Pla­ce­ring­en mås­te gö­ras med om­sorg. Le­van­de ljus be­hö­ver all­tid ett eld­fast un­der­lag, det kan va­ra till­ver­kat av glas, ke­ra­mik, sten, me­tall el­ler vär­me­be­hand­lat trä som in­te fat­tar eld.

– Ock­så in­om­hus är det vik­tigt att väl­ja ett kärl som är till­räck­ligt stort för ljuset. Öpp­na ljuslyc­kor är bätt­re än slut­na, så att sy­ret kan cir­ku­le­ra fritt. Om man sät­ter vär­me­ljus i för sma­la glas­lyk­tor finns det risk för att gla­set spric­ker när det het­tas upp för myc­ket, sä­ger Pi­i­ro­i­nen.

Kron­ljus an­vänds i ad­vents­sta­kar, van­li­ga ljus­sta­kar och i ljus­kro­nor som häng­er från ta­ket. De till­ver­kas i bå­de ste­a­rin och pa­raf­fin.

– Man ser skill­na­den i fär­gen och kän­ner den på dof­ten. Vi­ta pa­raf­fin­ljus har en lätt ge­nom­skin­lig färg, me­dan ste­a­rin­ljus är vi­ta­re. Ste­a­rin har ock­så den speciella ljus­dof­ten, som många för­knip­par med jul­ljus, sä­ger Schlo­bohm.

Ha­vi får många frå­gor av med­vet­na kon­su­men­ter om ljus­mas­sans ur­sprung. Folk vill ve­ta vil­ka ljus som pas­sar att brän­nas av ve­ga­ner och om man med sä­ker­het vet ol­jans ur­sprung.

– Palm­ol­ja an­vän­der vi in­te alls. Ste­a­rin till­ver­kas av bå­de djur­fett och växt­fett. Vi kö­per in rest­pro­duk­ter från slak­te­ri­er, så­dant fett som in­te an­vänds i livs­me­dels­pro­duk­tio­nen. Ing­et djur har dö­dats för lju­sens skull. Jag re­kom­men­de­rar ve­ga­ner att väl­ja so­jaljus el­ler ljus av växt­ol­ja. Men frå­gan är om det är bätt­re att väl­ja ett ljus som är till­ver­kat av djur­ba­se­ra­de men för­ny­ba­ra råäm­nen el­ler ett som är till­ver­kat av mil­jö- och kli­mat­po­li­tiskt omdis­ku­te­rad palm­ol­ja? und­rar Ii­da Pi­i­ro­i­nen.

Vi­ta el­ler fär­ga­de ljus

Trots att det finns ljus i al­la regn­bå­gens fär­ger och till ju­len ock­så i en mas­sa mör­ka­re ny­an­ser som grangrönt, gra­fit­grått, li­la och sil­ver är fin­län­dar­na tra­di­tio­nel­la i si­na färg­val.

– Vi­ta ljus säl­jer ab­so­lut bäst, bå­de vad gäl­ler block­ljus och kron­ljus. Till ju­len säljs ock­så myc­ket rö­da ljus och till påsken ljus­grö­na el­ler gu­la, sä­ger Linda Schlo­bohm.

Den an­nal­kan­de jul­sä­song­ens trend­fär­ger här­stam­mar från na­tu­ren. Me­tall­glän­san­de fär­ger pas­sar all­tid till ju­len, i år kom­bi­ne­ras de med ny­an­ser som djup­grönt och bur­gun­di.

– Mäs­sings­ljus­sta­ken är in­ne i år, det går all­de­les ut­märkt att dam­ma av mor­mors gam­la mäs­sings­sta­ke och pla­ce­ra den på jul­bor­det, tipsar ljus­fa­bri­kens vd.

FO­TO: KAISU JOUPPI

Linda Schlo­bohm är vd för den an­ri­ka och in­hems­ka ljus­fa­bri­ken Ha­vi, som va­rit i fa­mil­jen Huik­kos ägo se­dan 2004. Ha­vi grun­da­des 1829 och är ett av de älds­ta fö­re­ta­gen i Fin­land.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Årets trend­färg. En av ju­lens dof­ter är ber­ga­mot och fi­kon, som finns i det här vin­rö­da in­red­nings­lju­set från Ha­vi’s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.