Tre van­li­ga fel:

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

● Un­der­la­get. Om ljuset in­te står i ett eld­fast kärl finns det risk för att un­der­la­get över­het­tas och fat­tar eld.

● För stort ljus i en li­ten lyk­ta. Om man pla­ce­rar sto­ra block­ljus i lyk­tor pla­ne­ra­de för vär­me­ljus får lå­gan för li­te sy­re – då bil­das det sot som fär­gar lyk­tans gla­sy­tor svar­ta.

● Fel pla­ce­ring. Le­van­de ljus kan in­te stå var som helst, de ska in­te pla­ce­ras nä­ra bord och hyl­lor som folk går för­bi, i dra­gi­ga föns­ter el­ler i när­he­ten av luft­vär­me­pum­par. Luft­drag får ljuslå­gan att fladd­ra vil­ket le­der till att ljuset brin­ner ojämnt och bör­jar rin­na. Två ljus får in­te hel­ler stå för nä­ra varand­ra.

● Ljus ska na­tur­ligt­vis in­te pla­ce­ras i när­he­ten av gar­di­ner el­ler an­nat bränn­bart ma­te­ri­al. Le­van­de ljus får in­te läm­nas ut­an över­vak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.