Vem blir årets sketch­ka­rak­tär?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - ma­[email protected]­me­dia.fi

■ En kri­mi­nell mor­mor, en ir­ri­te­rad ba­by och en miss­lyc­kad troll­karl. Det är de tre sketch­ka­rak­tä­rer­na som är i fi­nal i kväl­lens Putous, sketch- och im­pro­vi­sa­tions­pro­gram­met som är en av lan­dets mest sed­da hel­gun­der­håll­ning­ar och vars ti­on­de ju­bi­le­ums­sä­song sänts i höst.

Ny skå­de­spe­la­re i sä­song­en är Christof­fer Strand­berg som i en in­ter­vju i HBL sagt att han ser sin med­ver­kan som en chans att få bör­ja job­ba me­ra på fins­ka. För den fin­lands­svens­ka publi­ken är han be­kant som en skick­lig imi­ta­tör av främst fin­länds­ka kän­da kvin­nor. Han har även gjort hu­mo­r­in­ne­håll för Yle Ex­trem.

I kväll är hans sketch­ka­rak­tär Bar­bi de Vo­ro i fi­nal i täv­ling­en Årets sketch­ka­rak­tär som pro­gram­met var­je sä­song ut­näm­ner. Ef­ter att fem sketch­ka­rak­tä­rer rös­tats ut av tit­tar­na åter­står tre. Bar­bi är en ex­klu­siv, ex­tra­va­gant och pif­fig äld­re dam, som vim­sigt ru­sar in med sin lyx­hand­väs­ka och sitt ”her­re­gud!”. Hon pra­tar myc­ket om si­na barn­barn, men bakom mor­mors­fa­sa­den finns en tung eko­no­misk brotts­ling och för­sla­gen tjuv.

I fi­nal är ock­så Mik­ko Pent­ti­läs Tai­ka-Pasi, en ned­sla­gen, miss­lyc­kad troll­karl som job­bar på fär­ja. Han är iklädd il­la­sit­tan­de prå­lig ko­stym, le­ve­re­rar upp­gi­vet si­na trick och ut­ta­lar håg­löst si­na åter­kom­man­de fra­ser.

En far­li­ga­re kon­kur­rent är Pil­vi Hämälä­i­nens Ma­ke-vau­va, en ba­by med ba­ra två tän­der som kom­mer in­rul­lan­de i vagn. Ma­ke-vau­va pend­lar mel­lan att be­te sig som en grå­tan­de, joll­ran­de ba­by och en tuff, lutt­rad per­son trött på hur han be­hand­las av om­giv­ning­en.

Ma­ke-vau­va är den ro­li­gas­te ka­rak­tä­ren av de tre, men det kan gå hur som helst i kväl­lens di­rekt­sän­da fi­nal för det är tit­tar­na som rös­tar. Ock­så Strand­bergs färg­star­ka fi­gur har go­da chan­ser – vi har i HBL kun­nat lä­sa om hur Bar­bi de Vo­ro är po­pu­lär bland fins­ka barn som ro­par ”her­re­gud!” på da­gis­går­dar­na. Sket­cher­na i pro­gram­met är upp­bygg­da av dy­li­ka åter­kom­man­de ele­ment och upp­re­pa­de uttryck, vil­ket gör dem tack­sam­ma att imi­te­ra. Det här är ock­så ett re­gel­rätt fa­mil­je­pro­gram där våld, elak­he­ter, po­li­tik och un­der­bäl­tes­hu­mor ly­ser med sin från­va­ro. I själ­va ver­ket är det ett barn­pro­gram för he­la fa­mil­jen, vil­ket hel­gun­der­håll­ning­ar av den här ty­pen of­ta är.

MTV3 19.30, re­pris sön­dag 17.25 och ons­dag 15.00, Sub fre­dag 16.10

FO­TO: NUMI NUMMELIN

Christof­fer Strand­berg som Bar­bi de Vo­ro är i fi­nal i kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.