Mo­ni­ca Zet­terlund hyl­las

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - TV4 21.00 TT/ERI­KA JO­SEFS­SON

■ När Chris­ter Sjögren väx­te upp i Hag­fors ha­de den tret­ton år äld­re Mo­ni­ca Zet­terlund läm­nat byg­den och bli­vit jazz­stjär­na i Stock­holm.

– Där­e­mot träf­fa­de jag hen­nes far, Sik-Bengt som de sa­de. Han var trev­lig, han var mu­si­ker, be­rät­tar Chris­ter Sjögren.

Även om de ald­rig sjöng till­sam­mans fick han än­då en dag in­vi­ga det nya Fol­kets hus i Hag­fors, till­sam­mans med Mo­ni­ca Z.

Lou­i­se Hoffsten där­e­mot sjöng du­ett med sin sto­ra idol, där­till i en låt som Hoffs­tens pappa ha­de gjort.

– Det var en guld­stund i li­vet. Först gång­en jag träf­fa­de hen­ne var när vi bå­da var med i ett hyll­nings­pro­gram till Evert Tau­be. Pro­du­cen­ten tog med mig till hen­nes loge. Jag bröt ihop full­stän­digt. Jag låg i hen­nes knä och grät. Det var un­ge­fär som när and­ra tje­jer fick träf­fa The Be­at­les, be­rät­tar Hoffsten.

För Stor var er­bju­dan­det om att få sjunga en av hen­nes lå­tar av­gö­ran­de för att över hu­vud ta­get va­ra med.

– Wow, Mo­ni­ca Zet­terlund, hon är verk­li­gen en av Sve­ri­ges vik­ti­gas­te ar­tis­ter, sä­ger han.

I kväl­lens pro­gram med­ver­kar ock­så sång­ers­kan Kerstin Bag­ge, vä­nin­na till Mo­ni­ca Zet­terlund. De lär­de kän­na varand­ra 1958 när de var 22 re­spek­ti­ve 20 år och job­ba­de på jazz­temp­let Na­len. Än­da tills Mo­ni­ca Zet­terlund gick bort i maj 2005 för­blev de nä­ra vän­ner.

Än­då blev Kerstin Bag­ge för­vå­nad över att bli till­frå­gad om att va­ra med i Så myc­ket bätt­re:

– Men se­dan fick jag hö­ra att Mo­ni­cas dot­ter Eva-Le­na in­te vil­le va­ra med men att hon sam­ti­digt vil­le att hyll­nings­pro­gram­met skul­le bli av, och att jag skul­le va­ra gäst i hen­nes stäl­le. Det blev jag myc­ket hed­rad av na­tur­ligt­vis.

Det var ba­ra att tac­ka ja.

Kerstin Bag­ges då­va­ran­de man var ka­pell­mäs­ta­re på Mo­ni­ca Zet­terlunds skiv­in­spel­ning­ar och fram­trä­dan­den. Även Kerstin Bag­ge som an­nars var med i grup­pen Gals and Pals, job­ba­de med Mo­ni­ca Zet­terlund, bland an­nat i Has­seå­ta­ges och Povel Ra­mels re­vy­er.

Som ”varm, vän­fast och so­li­da­risk” be­skri­ver hon ”Mon­kan”.

– Om det var nå­gon som blev il­la be­hand­lad var hon ome­del­bart där och ställ­de upp på den per­so­nens si­da.

Är du med och sjung­er i pro­gram­met? – Nej, en 83-årig gam­mal kär­ring ska in­te upp och skval­pa ser­ru. Nu­me­ra sjung­er jag privat, in­te of­fent­ligt el­ler of­fi­ci­ellt.

FO­TO: TV4

Mo­ni­ca Zet­terlunds vä­nin­na, sång­ers­kan Kerstin Bag­ge, med­ver­kar i hyll­nings­pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.