Ton­å­ring­ars stress

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Psy­kisk ohäl­sa bland ung­do­mar har ökat de se­nas­te åren. Hur kan för­äld­rar hjäl­pa si­na ton­å­ring­ar att mins­ka på stres­sen och för­stär­ka tron på fram­ti­den? Em­ma Fab­ri­ci­us är sak­kun­nig in­om ung­dom­soch skol­verk­sam­het och be­sö­ker stu­di­on strax ef­ter kloc­kan 10.

I dag på Si­be­li­us fö­del­se­dag fi­ras den fin­länds­ka musikens dag. Det blir en kort histo­rik över Je­an Si­be­li­us liv. Dess­utom öpp­nas den åt­ton­de luc­kan i Ve­gas sam­hällsjul­ka­len­der.

Ja­net­te Grön­fors är en romsk kvin­na som job­bat med mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i tju­go år. An­ti­ra­sism står högst på hen­nes agen­da och det kom­mer väl till pass nu då Fin­land en­ligt en EU-rap­port är Eu­ro­pas mest ra­sis­tis­ka land. Hon be­sö­ker stu­di­on strax ef­ter kloc­kan 11.

Fil­men Pi­hal­la som ha­de pre­miär re­dan 2017 på Fra­me­li­ne­fes­ti­va­len i San Fran­ci­sco ha­de bi­opre­miär i Fin­land för­ra hel­gen. Re­gis­sö­ren Nils-Erik Ek­blom be­sö­ker stu­di­on strax ef­ter kloc­kan 12.

Tio­å­ri­ga Si­ri Ste­ni­us upp­träd­de i vec­kan på jul­kon­ser­ten De­cem­ber­kväll i Helsing­fors. YLE Yle Ve­ga 10.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.