RÄTTELSER

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det är vår lin­je att rät­ta fel så snart som möj­ligt på eget ini­ti­a­tiv. Tid­ning­ens rät­tel­se­po­li­cy finns att lä­sa på https://www.hbl.fi/rat­tel­ser/

●●●Hbl 12.12, si­dan 22: Fa­bi­an Dahl­ström på­pe­kar med an­led­ning av Sa­ka­ri Ylivu­o­ris ko­lumn att Fred­rik aci­us in­te var den förs­ta som sköt­te mu­siklärar­tjäns­ten vid uni­ver­si­te­tet i Helsing­fors. Den äran till­kom­mer Carl (Karl) Wil­helm Sal­gé, som ut­nämn­des i Åbo 1811 och följ­de med till den nya hu­vud­sta­den där han dog 1833. Pa­ci­us var sålun­da mu­siklä­ra­re num­mer 2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.