”För­kast­ligt Ode”

Bib­li­o­te­ket Ode har in­te råd att ar­ran­ge­ra så många för­fatt­ar­be­sök som tänkt. För­la­gen och för­fat­tar­na är upp­rör­da.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - AN­NI­KA HäLLSTEN 029 080 1331, an­ni­ka.hall­[email protected]­me­dia.fi

För­fat­ta­ren Pe­ter Sand­ström är för­grym­mad över att bib­li­o­te­ket Ode in­te har råd att ar­vo­de­ra för­fat­ta­re för att de upp­trä­der. Ode vill att för­la­gen be­ta­lar vil­ket de sä­ger nej till.

Helsing­fors nya stolt­het, Ode, skul­le en­ligt pla­ner­na bli ett slags lit­te­ra­tur­hus med gott om för­fat­tarupp­trä­dan­den på pro­gram­met. Nu vi­sar det sig att det in­te finns peng­ar till det.

– Vi har en eve­ne­mangs­bud­get men in­te en bud­get med öron­märk­ta peng­ar för för­fatt­ar­be­sök och nu har eve­ne­mangs­bud­ge­ten nag­gats i kan­ter­na, sä­ger An­na-Ma­ria So­i­nin­vaa­ra, chef för Ode.

– Dels fick vi mind­re peng­ar än vän­tat, dels mås­te vi sat­sa mer på städ­ning än vi ha­de bud­ge­te­rat på grund av det sto­ra be­sö­ka­ran­ta­let.

För att kun­na ar­ran­ge­ra för­fattar­träf­far i den ut­sträck­ning man ha­de hop­pats på tänk­te sig Ode en lös­ning där för­la­gen skul­le gå in och be­ta­la för­fat­tar­nas ar­vo­den. När för­la­gen sa­de nej kom man fram till en al­ter­na­tiv lös­ning.

– Vi sö­ker bi­drag för för­fat­tar­sam­tal från and­ra håll. Jag vill be­to­na att vi in­te vill be­rö­va för­fat­tar­na de­ras ar­vo­den, sä­ger So­i­nin­vaa­ra.

En­ligt An­na-Ma­ria So­i­nin­vaa­ra kom­mer frå­gan om Odes eko­no­mi och för­fattar­träf­far­nas öde att klar­na un­der vå­ren.

Oklar­he­ter

En­ligt Kir­si Tä­hjän­jo­ki, som är mark­nads­fö­rings­chef på för­la­get Ota­va har för­vir­ring rått i för­hand­ling­ar­na med Ode.

– Många oli­ka per­so­ner har va­rit in­blan­da­de i frå­gan om vem som ska be­ta­la för­fat­tar­na. Det vo­re bra att få ve­ta vil­ken Odes of­fi­ci­el­la lin­je är.

– För oss är det vik­tigt att för­fat­tar­na får ett skä­ligt ar­vo­de.

Re­et­ta Mi­et­ti­nen som är mark­nads­fö­rings­chef vid Bon­ni­er Books i Fin­land, be­kräf­tar att för­la­gen har dis­ku­te­rat med Ode om för­fat­tar­nas ar­vo­de­ring.

– Vi har re­kom­men­de­rat Ode att va­ra i kon­takt med Läs­cent­rum som på ett fun­ge­ran­de sätt har skött för­fatt­ar­be­sö­ken. För­fat­tar­na och för­la­gen har ald­rig ti­di­ga­re haft pro­blem med bib­li­o­te­ken.

De fin­lands­svens­ka för­la­gen Schild­ts & Sö­der­ströms och För­la­get M har in­te bli­vit kon­tak­ta­de av Ode med öns­ke­mål om att de skul­le be­ta­la si­na för­fat­ta­re i sam­band med upp­trä­dan­den på Ode.

För­fat­tar­nas ar­vo­den vid upp­trä­dan­den på till ex­em­pel bib­li­o­tek el­ler i sko­lor är fast­ställ­da av Läs­cent­rum som skö­ter he­la ar­vo­des­rul­jan­sen som de­bi­te­rar bib­li­o­te­ken. Ar­vo­de­na va­ri­e­rar från 150 eu­ro till 1000 eu­ro be­ro­en­de på upp­trä­dan­dets längd och art. Om för­fat­ta­ren lä­ser sin egen text kos­tar det mind­re än om för­fat­ta­ren blir in­ter­vju­ad el­ler del­tar i en pa­nel­de­batt.

Van­ligt är att bib­li­o­tek och sko­lor bo­kar för­fatt­ar­be­sök via Läs­cent­rum.

Läs­cent­rums kom­mu­ni­ka­tions­chef Em­mi Jäk­kö be­kräf­tar att Ode in­te har kon­tak­tat Läs­cent­rum.

– Man mås­te min­nas att en för­fat­ta­re ar­be­tar när hen upp­trä­der och det ska hen ha be­talt för.

”För­kast­ligt”

För­fat­ta­ren Pe­ter Sand­ström be­skri­ver Odes för­fa­ran­de som för­kast­ligt.

– Hur har de rik­tigt tänkt? Ett bib­li­o­tek är en sam­hälls­nyt­tig in­sti­tu­tion be­kostad med skat­te­peng­ar och när en för­fat­ta­re upp­trä­der be­ta­las hen en­ligt rå­dan­de reg­ler.

– Nu är vi till­ba­ka i den gam­la prax­i­sen, den som löd att kul­tur in­te får kos­ta.

Pe­ter Sand­ström är ord­fö­ran­de för Fin­lands svens­ka för­fat­ta­re­för­e­ning och upp­ma­nar för­e­ning­ens med­lem­mar att in­te gå med på nya ar­range­mang.

Sand­ström är ock­så för­grym­mad över att Ode tyc­ker att för­la­gen ska säl­ja böc­ker i sam­band med för­fat­tar­sam­tal.

– På bib­li­o­te­ken ska man in­te på­tving­as käns­lan av att tving­as kö­pa nå­got. Bib­li­o­tek ska in­te ha kom­mer­si­el­la funk­tio­ner.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Ode är en publik­mag­net men har in­te råd att en­ga­ge­ra för­fat­ta­re att upp­trä­da för publik.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.