Hon kom­mer med ljus i sin kro­na

Fin­lands lu­cia krön­tes i Dom­kyr­kan på tors­dags­kväl­len med en öns­kan om kraft i upp­gif­ten att spri­da em­pa­ti i en värld som be­hö­ver det. På Se­nat­stor­get togs hon emot med vär­me av bå­de små och sto­ra.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT: AN­NI­KA RENTOLA an­ni­[email protected]­me­dia.fi FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Ett hund­ra­tal upp­drag har Fin­lands lu­cia Elin Qvist med tär­nor fram­för sig un­der de när­mas­te må­na­der­na. I går kväll krön­tes hon i Dom­kyr­kan i Helsing­fors. Pro­fes­sor eme­ri­tus Six­ten Kork­man, som höll krö­nings­ta­let, öns­ka­de lu­cia kraft i sin gär­ning att spri­da em­pa­ti och god­het bland dem hon be­sö­ker.

Är man cir­ka en me­ter lång inklu­si­ve lu­ci­akro­na och det är fullt med publik på Se­nat­stor­get, ser man den sto­ra lu­ci­an bäst från sin mor­fars ax­lar. In­te ba­ra en och två lu­ci­or av mind­re stor­lek gup­par om­kring på vux­na ax­lar i publi­ken un­der tors­dags­kväl­lens folk­fest när Fin­lands lu­cia 2018, Elin Qvist, sti­ger ur Dom­kyr­kan för att skri­da ner mot sin häst­kär­ra i fest­tå­get.

Isa­bel­la Back­mans­son, 10, och hen­nes mam­ma Ma­ri­el­la Back­mans­son har ta­git sig till tor­get bå­de för att se lu­cia och för att spa­na in fa­mil­jens lil­la­sys­ter som har fått plats som tom­te i lu­ci­as föl­je i år.

Isa­bel­la är nöjd över att det är hen­nes fa­vo­rit­kan­di­dat som nu bär ljus­kro­nan och spri­der gläd­je i äldre­bo­en­den, i sjuk­huskor­ri­do­rer och på oli­ka till­ställ­ning­ar i de­cem­ber och ja­nu­a­ri.

Va­ra snäll och ska­pa god stäm­ning

Pre­cis ef­ter krö­ning­en är det en lät­tad lu­cia som sva­rar på tv-re­port­rar­nas frå­gor.

– Det känns helt ma­ka­löst, och det var verk­li­gen ner­vöst in­nan, sä­ger hon.

Så häl­sar hon att hon ser var­ten­da kom­man­de upp­drag som unikt och fint och att hon verk­li­gen ser fram emot dem al­la. Hon ska gö­ra sitt bäs­ta för att spri­da vär­me och vän­lig­het i vin­ter.

I publi­ken vet fa­mil­jen Back­mans­son hur man spri­der vär­me och snäll­het i sin om­giv­ning.

– Så att man in­te re­tar and­ra, sä­ger Isa­bel­la.

– Så att man för­sö­ker ha ex­tra tå­la­mod och ska­pa jul­stäm­ning he­la de­cem­ber, sä­ger Ma­ri­el­la.

I god tid in­nan lu­ci­a­kor­te­gen star­tar har ett gäng lu­ci­or och för­äld­rar med röd­blin­kan­de hjär­tan på rock­sla­get stått sam­la­de på uni­ver­si­te­tets trap­pa. Först har de fi­rat jul­fest på Bar­na­vårds­för­e­ning­ens dag­hem B.E. von Schantz i Röd­ber­gen och nu fort­sät­ter det ro­li­ga med ge­men­sam vand­ring som en del av lu­ci­a­kor­te­gen.

– Näs­tan al­la var lu­ci­or på da­gis, sä­ger My Mu­ta­nen. Fast det fanns and­ra ock­så. – Tär­nor och pep­par­kaks­gub­bar. – Och tom­tar, sä­ger lu­ci­ans mam­ma, Eva-Ma­rie Eriks­son, som kal­lar fi­ran­det en här­lig tra­di­tion som var fin re­dan i sko­lan och har fort­satt att va­ra det. Själv var hon lu­cia un­der gym­na­si­e­ti­den.

”Stöd till fa­mil­jer hjäl­per”

Lu­ci­ain­sam­ling­ens in­sam­lings­syf­te sit­ter som hand i hands­ke med Bar­na­vårds­för­e­ning­ens verk­sam- het ef­tersom in­täk­ter­na från in­sam­ling­en nu för fem­te året rik­tas för att stöd­ja barn­fa­mil­jer som har det svårt i sin var­dag.

En knapp tim­me ti­di­ga­re har pro­fes­sor eme­ri­tus Six­ten Kork­man i sitt krö­nings­tal ta­lat om vil­ken stor in­sats van­li­ga med­bor­ga­re kan gö­ra ge­nom att del­ta i lu­ci­ain­sam­ling­en.

– Forsk­ning vi­sar att hjälp till barn­fa­mil­jer med svå­rig­he­ter har syn­ner­li­gen gynn­sam­ma ef­fek­ter på bar­nens häl­sa, skol­re­sul­tat och fram­gång i li­vet. Ing­en an­nan in­ve­ste­ring ger li­ka hög av­kast­ning som fö­re­byg­gan­de åt­gär­der för att hjäl­pa barn­fa­mil­jer i svå­rig­he­ter, har han sagt i sitt tal till lu­cia.

Lu­ci­ain­sam­ling­en på­går i de­cem­ber och he­la ja­nu­a­ri 2019.

Det känns helt ma­ka­löst, och det var verk­li­gen ner­vöst in­nan.

Elin Qvist

Fin­lands lu­cia 2018

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Vi­o­la Hägg­blom, 6 år, och My Mu­ta­nen, 5 år, pas­sar på att lus­sa långt in på kväl­len – ef­ter att den förs­ta om­gång­en på da­gis kla­rats av.

Me­li­na Weck­man, Ju­ni Sa­van­der och Ar­tur Qvick­ström, scou­ter från Gran­kul­la, gick i lu­ci­as tom­te­föl­je i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.