Ung­do­mar ry­ter till för sin fram­tid

System­fel i po­li­ti­ken gör kli­mat­frå­gan ex­tremt svår. De som ska le­va med de be­slut vi tar i dag kom­mer in­te åt att på­ver­ka dem. Det är ett enormt pro­blem, sä­ger en de­mo­kra­ti­fors­ka­re. HBL på kli­mat­mö­tet i Po­len

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TEXT & FO­TO: PE­TER BUCHERT pe­[email protected]­me­dia.fi

De som kom­mer att be­rö­ras mest av kli­mat­för­änd­ring­en får in­te va­ra med och be­slu­ta på kli­mat­mö­tet i Po­len. Det kal­las kli­maträtt­vi­sa över ge­ne­ra­tio­ner och det är ett näs­tan olös­ligt de­mo­kra­ti­pro­blem, sä­ger en pro­fes­sor.

HBL har ta­lat med tre unga nord­bor som krä­ver att ung­do­men ge­nu­int ska in­klu­de­ras i be­sluts­pro­ces­ser­na.

– Om vi vil­le kon­stru­e­ra svå­ras­te möj­li­ga pro­blem för mänsk­lig­he­ten att lö­sa skul­le det va­ra glo­balt, krä­va myc­ket sam­ar­be­te mel­lan många län­der, spän­na över lång tid och va­ra för­knip­pat med sto­ra ris­ker och stor osä­ker­het. Kli­ma­tut­ma­ning­en fyl­ler al­la kri­te­ri­er­na.

Det sä­ger Si­mon Ca­ney, pro­fes­sor i po­li­tisk te­o­ri vid War­wick Uni­ver­si­ty som fors­kat i kli­maträtt­vi­sa över ge­ne­ra­tio­ner. Rätt­vi­sa ta­las det stän­digt om på kli­mat­mö­tet i Po­len, men of­tast hand­lar det om rätt­vi­sa mel­lan män­ni­skor här och nu, som att de som dri­ver kli­mat­för­änd­ring­en ska gott­gö­ra dem som drab­bas, bland an­nat fi­nan­si­ellt.

– Rätt­vi­sa över ge­ne­ra­tio­ner är ett po­li­tiskt di­lem­ma. De som tar be­slu­ten är säl­lan de som ska le­va med dem, fastän det är vad de­mo­kra­tin bor­de va­ra till för. De äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na kun­de ge mer tyngd åt de yng­re och frå­ga dem hur­dan fram­tid de vill ha, sä­ger Ca­ney.

Orätt­vi­sor över ge­ne­ra­tio­ner kan in­te gott­gö­ras. Ba­ra att pre­ven­tivt för­hind­ra dem är en sann ut­ma­ning.

– Po­li­ti­ken är of­ta för kort­sik­tig. Be­slut som ger snab­ba vins­ter kan ge för­lus­ter över tid. I fram­ti­den kan and­ra män­ni­skor kom­ma att be­ta­la ett högt pris ex­em­pel­vis för ener­gi­in­ve­ste­ring­ar som dag ter sig bil­li­ga. Det är ett enormt pro­blem, sä­ger Ca­ney.

De­mo­kra­tis­ka bris­ter

Ro­ten till det on­da lig­ger i po­li­ti­kens na­tur. Då makt­ha­var­nas man­dat för­ny­as i fy­ra­å­ri­ga cyk­ler och om­val för­ut­sät­ter rös­ter av da­gens väl­ja­re upp­munt­rar det in­te po­li­ti­ker­na att ta be­slut som skul­le gyn­na mor­gon­da­gens väl­ja­re.

– Att ef­fek­ten av be­slu­ten kom­mer först långt i fram­ti­den gäl­ler i otro­ligt många frå­gor, bland an­nat i kli­mat­po­li­ti­ken, sä­ger Ca­ney.

Han gil­lar Fin­land för att riks­da­gen har ett fram­tids­ut­skott, vil­ket näs­tan är världs­u­nikt, och han öns­kar att ut­skot­tet skul­le ges mer po­li­tisk tyngd ef­tersom dess par­la­men­ta­ri­ker verk­li­gen tän­ker läng­re fram i ti­den.

– Ett fram­tids­ut­skott är ett av de få verk­tyg de­mo­kra­tin har för att kom­ma åt ge­ne­ra­tions­pro­b­le­ met. En an­nan sak är att vi in­te le­ver i fullt de­mo­kra­tis­ka sy­stem, ut­an i sam­häl­len där be­slut tas med hän­syn till stor­fö­re­ta­gens kort­sik­ti­ga in­tres­sen.

På kli­mat­mö­tet i Po­len när­va­rar ung­do­mar som re­pre­sen­te­rar di­ver­se folk­rö­rel­ser ut­an­för de egent­li­ga för­hand­ling­ar­na. Ett få­tal pro­gres­si­va län­der, som de nor­dis­ka, har ung­doms­de­le­ga­ter.

– Det är en bra bör­jan, men mer be­hövs. Det är all­de­les för lätt att ta be­slut i dag och över­fö­ra kost­na­der­na på fram­ti­den, sä­ger Ca­ney.

Em­mi Kal­lio som stu­de­rat håll­bar ut­veck­ling i Uppsa­la och prak­ti­se­rar vid Nor­dis­ka mi­nister­rå­det öns­kar att al­la län­der ha­de ung­doms­de­le­ga­ter på kli­mat­mö­tet.

– Då kun­de he­la värl­dens ung­do­mar va­ra re­pre­sen­te­ra­de, även om

Ef­tersom vå­ra le­da­re be­ter sig som barn mås­te vi ta det an­svar de skul­le ha ta­git för länge se­dan. Gre­ta Thun­berg Kli­ma­tak­ti­vist, Sve­ri­ge

Att för­sum­ma chan­sen att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­en vo­re in­te ba­ra omo­ra­liskt, det vo­re livs­far­ligt. Det kan lå­ta som en dra­ma­tisk väd­jan, och det är en dra­ma­tisk väd­jan. An­tó­nio Gu­ter­res Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, FN

Jag öns­kar att de här mö­te­na skul­le hål­las där ho­tell och luft­kon­di­tio­ne­ring sak­nas, där havs­y­tan sti­ger, och att de­le­ga­ter­na var tvung­na att rätt­fär­di­ga si­na be­slut för lo­kal­be­folk­ning­en. Si­mon Cay­nes Pro­fes­sor, Stor­bri­tan­ni­en

ung­do­mar­na för­stås har fle­ra rös­ter ock­så in­om var­je land, sä­ger hon.

Sken­de­mo­kra­ti du­ger in­te

Hen­ri­et­ta Flo­dell, Sve­ri­ges ung­doms­re­pre­sen­tant till FN, sä­ger att det in­te räc­ker att ba­ra for­mellt in­klu­de­ra ung­do­mar, lyss­na till dem och lå­ta dem sit­ta vid de mö­tes­bord där be­slu­ten fat­tas.

– Om vi in­te kom­mer åt att på­ver­ka be­sluts­pro­ces­sen in­nan den nått fram till mö­tes­bor­det, om vi får del­ta ba­ra där be­sluts­fat­tan­det är syn­ligt, är det in­te in­klu­de­ran­de. De som be­slu­tar ska in­te ba­ra lyss­na på oss, de ska be­ak­ta vå­ra åsik­ter, sä­ger Flo­dell.

– Det kan va­ra en uto­pis­tisk tan­ke att de na­tio­nel­la ung­doms­de­le­ga­ter­nas röst skul­le bä­ra ge­nom be­sluts­pro­ces­ser­na, men det bor­de vi ef­ter­strä­va, sä­ger Kal­lio.

Lau­ra Fa­gerlund, ung­dom­sam­ bas­sa­dör för Nor­dis­ka rå­dets kli­mat­lös­ning­ar i Ka­towice och ak­tiv i Svensk Ung­dom, sä­ger att kli­mat­mö­tet skul­le få ett an­nat slut om de unga fick be­stäm­ma.

– Be­slu­ten skul­le va­ra myc­ket mer am­bi­tiö­sa, de­fi­ni­tivt i lin­je med Pa­ris­av­ta­let. Det fi­na med ung­do­men är att många fak­tiskt le­ver som vi lär, att vi re­ser och äter kli­mat­vän­ligt, och in­ser att vi be­hö­ver en be­te­en­de­för­änd­ring.

Äld­re po­li­ti­ker skju­ter över an­sva­ret

På kli­mat­mö­tet har vis­sa äld­re po­li­ti­ker sagt att de unga själ­va mås­te se till att de­ras röst hörs.

– Det är iro­niskt, det är att skju­ta över an­sva­ret, sä­ger Hen­ri­et­ta Flo­dell.

Lau­ra Fa­gerlund sä­ger att det är hop­pin­gi­van­de att årets kli­mat­mö­te har bju­dit in och fak­tiskt lyss­nat till Gre­ta Thun­berg, den 15­åri­ga svens­ka kli­ma­tak­ti­vis­ten.

– Det bor­de egent­li­gen in­te va­ra nå­gon grej, så ska det ju va­ra. Nu­me­ra re­a­ge­rar folk på sned­vri­den köns­för­del­ning, all ma­le pa­nels, men vi bor­de ock­så re­a­ge­ra på all old pa­nels. Ung­do­mar ska va­ra mainstream i po­li­ti­ken.

Al­la ung­do­mar har in­te fått sam­ma mot­ta­gan­de. De pols­ka myn­dig­he­ter­na stop­pa­de en del ak­ti­vis­ter på grän­sen.

– Det går in­te ihop med tan­ken att va­ra in­klu­de­ran­de och lå­ta al­la an­vän­da sin röst, sä­ger Em­mi Kal­lio.

Em­mi Kal­lio, Lau­ra Fa­gerlund och Hen­ri­et­ta Flo­dell krä­ver att ung­do­mens röst ska hö­ras i po­li­ti­ken, i syn­ner­het då be­slu­ten gäl­ler dem mer än de äld­re som sit­ter på mak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.