Smal or­ga­ni­sa­tion och be­slut­sång­est smu­la­de ny metro

Spric­kor­na i sa­m­ar­be­tet mel­lan Si­e­mens och tra­fik­ver­ket HST i Helsing­fors blir allt tyd­li­ga­re i rät­te­gång­en som hand­lar om met­ro­ba­nans au­to­ma­ti­se­ring.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOM­MY POHJOLA 029 080 1366, tom­[email protected]­me­dia.fi

En­ligt pro­jekt­chef Tho­mas Ca­va­to­ni på Si­e­mens var det klart ge­nast ef­ter start att tra­fik­ver­ket HST ha­de en allt­för tunn pro­jekt­led­ning. – Den la­de ock­så ener­gi på pro­blem som in­te var ge­men­sam­ma. Byg­gan­det av en fö­rar­lös metro gick än­då fram­åt. Pro­jek­tet av­slu­ta­des först i ja­nu­a­ri 2015.

I går be­rät­ta­de Tho­mas Ca­va­to­ni om hur fes­ten ef­ter den av­slu­ta­de of­fent­li­ga upp­hand­ling­en slu­ta­de, då gla­da mi­ner blev mind­re gla­da och då fi­na tal och löf­ten till stads­bor­na för­vand­la­des till oänd­ligt många brev om det ena och det and­ra som in­te fun­ge­ra­de. Och kost­na­der­na som öka­de.

Tho­mas Ca­va­to­ni var pro­jekt­chef hos met­ro­le­ve­ran­tö­ren Si­e­mens när Helsing­fors skul­le byg­ga om och au­to­ma­ti­se­ra de gam­la tå­gen. Han är fort­fa­ran­de kvar i bo­la­get med nya upp­drag och i stör­re stä­der.

– Det förs­ta jag såg i Helsing­fors var att pro­jekt­led­ning­en var så smal. Till ex­em­pel fanns det först ing­en som an­sva­ra­de för met­ro­ba­nans sä­ker­het. Dess­utom ha­de många eg­na pro­blem som be­höv­de lö­sas i stäl­let för att vi till­sam­mans skul­le ha ta­git i en en­da stor ut­ma­ning, sä­ger Ca­va­to­ni.

Ti­di­ga­re i tings­rät­ten har tra­fik­ver­ket HST för­kla­rat att or­ga­ni­sa­tio­nen var till­freds­stäl­lan­de.

Stads­bor­na, de som ald­rig fick en fö­rar­lös metro och nu mås­te stå ut med en dyr tvist i tings­rät­ten, fick först ing­et ve­ta om par­ter­nas syn på chef­ska­pet, det stän­di­ga sli­ran­det och oför­mågan att gå fram­åt.

– Jag minns att vi be­höv­de få ett tåg för att tes­ta och byg­ga om. Det vil­le man först in­te ge oss och då mås­te tra­fik­ver­kets vd Mat­ti Lah­den­ran­ta in­gri­pa. Jag tror att det var en­da gång­en som nå­gon i tra­fik­ver­kets led­ning tog ett klart be­slut, sä­ger Tho­mas Ca­va­to­ni.

Helsing­fors är un­dan­ta­get

I tings­rät­ten är det myc­ket prat om tek­nis­ka de­tal­jer och där­för var går­da­gen en tung dag för al­la men kanske sär­skilt för två tol­kar. Tho­mas Ca­va­to­ni vitt­na­de på eng­els­ka. En­ligt ho­nom vil­le tra­fik­ver­ket skri­va om myc­ket i av­ta­let om den fö­rar­lö­sa met­ron. En del var så­dant som hand­la­de om in­grepp i Si­e­mens eg­na sy­stem. Ex­em­pel­vis var änd­ring­ar­na så­da­na att de på­ver­ka­de av­stån­det mel­lan tå­gen. Det hand­la­de om trygg­he­ten på met­ro­ba­nan.

– Ing­et bo­lag i den här bran­schen skul­le gå med på en så­dan risk­tag­ning, sä­ger Tho­mas Ca­va­to­ni.

Så det var nej och man sök­te and­ra lös­ning­ar. En­ligt Ca­va­to­ni gjor­de Si­e­mens sitt bäs­ta men tra­fik­ver­ket HST sa­de nej.

Tho­mas Ca­va­to­ni är en tysk in­gen­jör som är spe­ci­a­li­se­rad på ke­mi och har ex­a­men från uni­ver­si­te­tet i Stuttgart, men det är in­te där­för som han är vär­de­full för Si­e­mens i Helsing­fors. I ar­bets­li­vet har Ca­va­to­ni au­to­ma­ti­se­rat met­ro­ba­nor bland an­nat på öst­kus­ten i USA – för just Si­e­mens.

– De är no­ga där­bor­ta. De fe­de­ra­la myn­dig­he­ter­na har god­känt vårt jobb, sä­ger Tho­mas Ca­va­to­ni.

Var är po­li­ti­ker­na?

En­ligt Tho­mas Ca­va­to­ni har Si­e­mens

slut­fört met­ro­pro­jekt i stä­der som Bar­ce­lo­na, Pa­ris och São Pau­lo. Helsing­fors är det en­da un­dan­ta­get i den histo­ri­en. En­bart kri­tik är Ca­va­to­nis vitt­nes­mål än­då in­te. Till ex­em­pel ta­lar han varmt om ett be­sök till verk­sta­den. Me­ning­en var att tit­ta på de­pån i öst­ra Helsing­fors samt grans­ka tåg och do­ku­ment. Det slut­li­ga må­let var att byg­ga om gam­la vag­nar och det var ock­så en­ligt kö­pa­ren ett världs­u­nikt pro­jekt.

– På verk­sta­den fick vi se allt och gjor­de stick­prov i met­ro­tå­gen. Vil­le vi se rit­ning­ar så togs de fram för oss på tio mi­nu­ter. Al­la vå­ra frå­gor fick svar, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Pro­ble­men bör­ja­de då den ge­men­sam­ma pro­jekt­grup­pen sam­man­träd­de.

Slit­ning­ar­na blev vär­re och tvis­ten nåd­de även stads­bor­na. Ma­jo­ri­te­ten i stadsfullmäktige fat­ta­de de po­li­tis­ka be­slu­ten trots allt men i dom­sto­len är det ing­en po­li­ti­ker som ställs till svars el­ler be­rät­tar hur de upp­lev­de att allt gick till. I tings­rät­ten är det pro­jekt­che­fer och tjäns­te­män som vitt­nar.

För­tro­en­de­val­da som val­de att gå vi­da­re med den fö­rar­lö­sa met­ron syns in­te hel­ler i publi­ken.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARK­KU ULANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.