Nya Spi­der-Man-fil­men är ett mäs­ter­verk!

Spi­der-Man: In­to the Spi­der-Ver­se är den bäs­ta fil­men som gjorts om den spin­del­lik­nan­de su­per­hjäl­ten. Ani­ma­tio­nen dry­per av ener­gi, be­rät­targläd­je, hu­mor och själv­di­stans.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAR­TI­NA MOLIIS-MELLBERG mar­ti­[email protected]­me­dia.fi

ANI­MA­TION

Spi­der-Man: In­to the Spi­der-Ver­se

Re­gi: Bob Per­sichet­ti, Pe­ter Ram­sey, Rod­ney Roth­man. Ma­nus: Phil Lord, Rod­ney Roth­man. Rös­ter: Sha­me­ik Mo­o­re, Hai­lee Ste­in­feld, Ja­ke John­son, Ma­hers­ha­la Ali, Li­ev Sch­rei­ber, Bri­an Ty­ree Hen­ry, Kat­hryn Hahn.

Ibland känns det som att det knappt går ett år ut­an att en ny Spi­der-Man dy­ker upp på bio. In­te långt ef­ter att To­bey Ma­gui­re häng­de av sig masken var det Andrew Gar­fi­elds tur och in­te långt ef­ter det tog Tom Hol­land över. Det är där­för för­stå­e­ligt om en ny in­kar­na­tion ver­kar va­ra det sista värl­den be­hö­ver, så låt mig sä­ga det di­rekt: Spi­der-Man: In­to the Spi­der-Ver­se är an­tag­li­gen den bäs­ta fil­men som nå­gon­sin har gjorts om den spin­del­lik­nan­de su­per­hjäl­ten.

Här be­fin­ner vi oss i ett sam­ti­da Broo­klyn där den tret­ton­å­ri­ga Mi­les Mo­ra­les (Sha­me­ik Mo­o­re) bor till­sam­mans med sin po­lis­pap­pa (Bri­an Ty­ree Hen­ry) och sjuk­skö­ters­ke­mam­ma (Lu­na Lau­ren Ve­lez). Mi­les har ny­li­gen bytt sko­la och tam­pas med att va­ra ”den nya”. In­te nog med det, en ra­di­o­ak­tiv spin­del på rym­men tar en tug­ga av ho­nom, och följ­der­na kän­ner vi till se­dan ti­di­ga­re.

Pa­ral­lel­la di­men­sio­ner

Sam­ti­digt käm­par Pe­ter Par­ker/Spi­der-Man mot skur­ken King­pin (Li­ev Sch­rei­ber) som till­sam­mans med Doctor Octo­pus (Kat­hryn Hahn) har byggt en ma­skin som kan ska­pa en öpp­ning till pa­ral­lel­la di­men­sio­ner. Med hjälp av den vill King­pin få till­ba­ka sin dö­da fa­milj, vil­ka följ­der­na än är. Det­ta miss­lyc­kas tack va­re Pe­ter, men krä­ver sam­ti­digt hans liv.

Me­dan sta­den sör­jer sin hjäl­te bör­jar det plöts­ligt dy­ka upp ”spin- del­ka­rak­tä­rer” från and­ra di­men­sio­ner. Säg hej till Spi­der-No­ir (Ni­co­las Cage), Spi­der-Wo­man (Hai­lee Ste­in­feld), Pe­ni Par­ker (Ki­mi­ko Glenn), gri­sen Spi­der-Ham (John Mu­la­ney) och Pe­ter B. Par­ker (Ja­ke John­son), en li­te äld­re och sorg­li­ga­re ver­sion av Pe­ter Par­ker. Här le­ker fil­men för­tjänst­fullt med su­per­hjälte­fil­mens ty­pis­ka be­rät­tel­se­struk­tur, det som kal­las ”ori­gin sto­ry”. Vi får in­te ba­ra en ut­an fle­ra, men med me­ta­per­spek­tiv och glim­ten i ögat.

En njut­ning att se

Spi­der-Man: In­to the Spi­der-Ver­se full­kom­ligt dry­per av ener­gi, be­rät­targläd­je, hu­mor och själv­di­stans (bland an­nat Ma­guires dans i Spi­der-Man 3 får sig en känga). Ani­ma­tio­nen är blän­dan­de snygg och in­no­va­tiv, det är ren njut­ning att se den le­ka med bå­de form och in­ne­håll och vå­ga byg­ga sitt eget uni­ver­sum. Trots ett ra­san­de tem­po och stund­vis hy­ste­riskt myc­ket ac­tion blir ani­ma­tio­nen ald­rig me­ka­nisk el­ler ky­lig. Sna­ra­re är det som att se en se­ri­e­tid­ning kom­ma till liv, och själv be­fin­na sig mitt i den.

Sorg­li­ga Pe­ter Par­ker är ett geni­drag. Han är lat, går runt i mju­kis­byx­or och tyc­ker synd om sig själv för att för­hål­lan­det med Ma­ry Ja­ne kra­scha­de (han vil­le in­te ha barn). Han är ock­så yt­terst mot­vil­lig i rol­len som ”spin­del­coach” åt Mi­les, som i sin tur kän­ner sig allt an­nat än sä­ker på sin nya roll som su­per­hjäl­te.

Karak­tä­ren Mi­les Mo­ra­les ska­pa­des 2011 av Bri­an Mi­chael Ben­dis och Sa­ra Pichel­li och var en frisk fläkt in­te ba­ra på grund av att han är den förs­ta ic­ke-vi­ta Spi­der-Man ut­an för att han jäm­fört med ti­di­ga­re in­kar­na­tio­ner bär på helt eg­na osä­ker-

Trots ett ra­san­de tem­po och stund­vis hy­ste­riskt myc­ket ac­tion blir ani­ma­tio­nen ald­rig me­ka­nisk el­ler ky­lig. Sna­ra­re är det som att se en se­ri­e­tid­ning kom­ma till liv, och själv be­fin­na sig mitt i den.

he­ter och fa­mil­je­för­hål­lan­den. Han är Spi­der-Man och sam­ti­digt en helt ny, fan­tas­tisk be­kant­skap.

FO­TO: SO­NY PICTU­RES ANI­MA­TION

■ Nya spin­del­ka­rak­tä­rer dy­ker upp i den nya fil­men.

FO­TO: SO­NY PICTU­RES ANI­MA­TION

Den nya Spi­der-Man-fil­men in­tro­du­ce­rar ton­å­ring­en Mi­les Mo­ra­les som bor i Broo­klyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.