De eg­na gjor­de Mays upp­drag än­nu svå­ra­re

The­re­sa May fick för­tro­en­de, men hen­nes po­li­tis­ka man­dat för­sva­ga­des re­jält.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - john-er­ik.jan­[email protected]­me­dia.fi JOHN-ER­IK JANSéN

Brex­it­om­röst­ning­en i ju­ni 2016 vi­sa­de att en stor del av bå­de med­bor­gar­na och be­sluts­fat­tar­na i Stor­bri­tan­ni­en har väl­digt in­skränkt och för­doms­full upp­fatt­ning om EU. Kam­pan­jen vi­sa­de ock­så att EU-frå­gan kan an­vän­das för att lö­sa el­ler kom­ma runt par­ti­in­ter­na pro­blem.

Då­va­ran­de kon­ser­va­ti­va pre­miär­mi­nis­tern Da­vid Ca­me­ron lo­va­de en folk­om­röst­ning för att till­mö­tes­gå den kro­niskt EU-kri­tis­ka och hög­ljud­da frak­tio­nen i par­ti­et. När han se­dan blev tvung­en att in­fria löf­tet trod­de var­ken han el­ler den Eu­ro­pa­vän­li­ga de­len av par­ti­et att brex­it skul­le vin­na.

Frå­gan är än­då om mot­stån­det mot EU nå­gon­sin ti­di­ga­re har an­vänts för ett li­ka far­ligt po­li­tiskt spel som i ons­dags, då de kon­ser­va­ti­va brex­it­fö­re­språ­kar­na i par­la­men­tet tyck­te att det var dags att mä­ta pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa Mays för­tro­en­de.

The­re­sa May för en de­spe­rat och ställ­vis för­öd­mju­kan­de kamp för att räd­da ut­trä­del­se­av­ta­let som ingicks i slu­tet av no­vem­ber. Av­ta­let är den en­da säk­ra ga­ran­tin – vid si­dan av att Stor­bri­tan­ni­en tar till­ba­ka sitt ut­trä­de – för att brex­it som blir verk­lig­het den 29 mars näs­ta år sker un­der ord­na­de for­mer.

Mot­stån­det mot av­ta­let är så starkt i det brit­tis­ka par­la­men­tet att May ställ­de in den pla­ne­ra­de om­röst­ning­en som skul­le ha hål­lits i tis­dags. I stäl­let gjor­de hon en blixtre­sa till Haag, Brys­sel och Ber­lin för att för­sö­ka åstad­kom­ma någon­ting som kun­de hjäl­pa hen­ne att vän­da åsik­ter­na i par­la­men­tet.

Och just i det här kri­tis­ka ske­det val­de brex­it­fa­na­ti­ker­na i hen­nes par­ti att ifrå­ga­sät­ta hen­nes le­dar­skap. Det kun­de ha slu­tat med att Stor­bri­tan­ni­en står ut­an fun­ge­ran­de po­li­tisk led­ning när brex­it blir verk­lig­het.

Nu blev det in­te så, men där­e­mot lyc­ka­des Mays mot­stån­da­re ur­hol­ka pre­miär­mi­nis­terns re­dan sva­ga ställ­ning. Hon tving­a­des sä­ga att hon in­te tän­ker le­da par­ti­et i va­let år 2022. Det var en re­jäl de­val­ve­ring av hen­nes eget po­li­tis­ka man­dat, och gav sam­ti­digt en sig­nal till hu­ga­de ef­ter­trä­da­re att po­si­tio­ne­ra sig.

EU-le­dar­na i Brys­sel har pa­ra­dox­alt nog be­tyd­ligt stör­re för­stå­el­se för Mays svå­rig­he­ter än op­po­si­tio­nen in­om hen­nes eget par­ti. Det be­ror på att EU i mot­sats till brex­it­fa­na­ti­ker­na i Stor­bri­tan­ni­en vet att ett ut­trä­de ut­an av­tal le­der till svå­rig­he­ter som i dag ba­ra kan upp­skat­tas. Men det som är sä­kert är att pro­ble­men blir be­tyd­ligt stör­re på den brit­tis­ka si­dan av Eng­els­ka ka­na­len.

The­re­sa Mays för­hand­ling­ar vid det på­gåen­de EU-topp­mö­tet kan in­te ge ett re­sul­tat som i det här lä­get skul­le lö­sa upp hård­knu­ten i par­la­men­tet.

EU har he­la ti­den sagt att av­ta­let från no­vem­ber in­te läng­re är för­hand­lings­bart.

Men bud­ska­pet ver­kar ha bli­vit otyd­ligt i dim­mor­na över Eng­els­ka ka­na­len. Chris Da­vi­es, en par­la­ments­le­da­mot som är för brex­it, men stöd­de May, sä­ger nu att The­re­sa May mås­te le­ve­re­ra en ny plan, och att ”eu­ro­pé­er­na” mås­te änd­ra åsikt.

Brex­it­fö­re­språ­ka­re i det brit­tis­ka par­la­men­tet tyc­ker allt­så att de kan dik­te­ra vill­kor för 27 EU-län­der. Men ”Ru­le, Bri­tan­nia!” är nu­me­ra ba­ra en sång, in­te ett po­li­tiskt pro­gram.

Brex­it bör­ja­de som en in­ri­kes­po­li­tisk frå­ga i Stor­bri­tan­ni­en, och som en så­dan mås­te den nu han­te­ras.

Men ons­da­gens sorglus­ti­ga fö­re­ställ­ning vi­sar att det brit­tis­ka par­la­men­tet just nu är oför­mö­get att le­ve­re­ra kon­struk­ti­va lös­ning­ar. Lyc­kas de folk­val­da in­te in­se att na­tio­nel­la in­tres­sen väger tyng­re än par­ti­po­li­tis­ka går brex­it­pro­ces­sen med obe­vek­lig­he­ten i en tra­ge­di av Sha­kespe­a­re mot ett slut där al­la har för­lo­rat.

Eu­ro­pe­is­ka rå­dets ord­fö­ran­de Do­nald Tusk sa­de i sin in­bju­dan till topp­mö­tet att man ska hö­ra The­re­sa Mays be­döm­ning av lä­get, men ock­så dis­ku­te­ra för­be­re­del­ser­na in­för ett av­tals­löst ut­trä­de. Just nu är det där tyngd­punk­ten i EU:s brex­it­ar­be­te mås­te läg­gas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.