Tra­fis chef av­går ef­ter re­gis­ter­miss

Tra­fik­sä­ker­hets­ver­ket Tra­fi har stängt si­na elektro­nis­ka tjäns­ter ef­ter frå­gor om data­skydd i sam­band med of­fent­li­ga kör­korts­upp­gif­ter.

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - SPT

Ge­ne­ral­di­rek­tör Mia Ny­kopp sä­ger upp sig.

– För att lug­na ner si­tu­a­tio­nen kring Tra­fis of­fent­li­ga kör­korts­re­gis­ter och för att åter­stäl­la för­tro­en­det har jag be­slu­tat att sti­ga åt si­dan från upp­dra­get som Tra­fis ge­ne­ral­di­rek­tör, skrev Ny­kopp i ett press­med­de­lan­de i går.

Ny­kopp bör­ja­de sitt upp­drag i ja­nu­a­ri, men hen­nes man­dat­pe­ri­od skul­le obe­ro­en­de ha ta­git slut vid års­skif­tet. Då slås Tra­fi, Kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket och vis­sa av Tra­fik­ver­kets funk­tio­ner ihop och bil­dar Trans­port- och kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket Tra­fi­com.

På sön­da­gen be­slöt Tra­fi att stänga al­la si­na elektro­nis­ka tjäns­ter ef­ter miss­tan­kar om att kör­korts­re­gist­ret bry­ter mot EU:s data­skydds­för­ord­ning. I det öpp­na re­gist­ret fanns al­la fin­län­da­res kör­korts­upp­gif­ter.

En­ligt Tra­fi är upp­gif­ter­na of­fent­li­ga en­ligt la­gen och lag­lig­he­ten granska­des no­ga in­nan tjäns­ten lan­se­ra­des. Kör­korts­re­gist­ret och de övri­ga elektro­nis­ka tjäns­ter­na stäng­des än­då på grund av den sto­ra mäng­den re­spons.

Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et har bett Kom­mu­ni­ka­tions­ver­ket grans­ka data­skyd­det och in­for­ma­tions­sä­ker­he­ten i Tra­fis webb­tjänst. Be­döm­ning­en ge­nom­förs i sam­ar­be­te med da­ta­om­buds­man­nen. Mi­ni­s­te­ri­et har in­te pub­li­ce­rat ut­red­ning­ar­na och hän­vi­sar till hem­lig­stämp­la­de upp­gif­ter i rap­por­ter­na.

En­ligt Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et ska Tra­fis elektro­nis­ka tjäns­ter öpp­nas igen så fort som möj­ligt. Fort­fa­ran­de finns än­då ris­ker en­ligt mi­ni­s­te­ri­et och där­för öpp­nas de en åt gång­en.

FO­TO: LEHTIKUVA/ SA­RI GUSTAFS­SON

Mia Ny­kopp av­går för att ”lug­na ner si­tu­a­tio­nen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.