ECB sän­ker till­växt­pro­gnos

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - TT-REU­TERS

Eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken (ECB) läm­nar som vän­tat sin vik­ti­gas­te styr­rän­ta oför­änd­rad på noll pro­cent. En­ligt ban­ken kom­mer rän­tan att lig­ga kvar på sin nu­va­ran­de ni­vå åt­minsto­ne ge­nom näs­ta som­mar.

ECB be­kräf­tar sam­ti­digt att man en­ligt plan av­slu­tar si­na stöd­köp av ob­li­ga­tio­ner vid års­skif­tet.

En­ligt ECB-che­fen Ma­rio Drag­hi har den se­nast in­kom­na sta­tisti­ken va­rit sva­ga­re än vän­tat, och siff­ror­na pe­kar på en lång­sam­ma­re till­växt fram­ö­ver, sä­ger han vid en press­kon­fe­rens. Ban­ken sän­ker si­na till­växt­pro­gno­ser för i år och näs­ta år och drar ner in­fla­tions­ut­sik­ter­na för 2019. Bnp-till­väx­ten vän­tas bli 1,9 (2,0) pro­cent i år och 1,7 (1,8) pro­cent näs­ta år.

Över­lag be­döms eu­ro­om­rå­dets till­växt fort­satt som sta­bil i stort, men en­ligt Ma­rio Drag­hi har ris­ken för bak­slag ökat. Det häng­er sam­man med geo­po­li­tis­ka fak­to­rer, han­dels­kon­flik­ter, ska­ki­ga till­växt­mark­na­der och mark­nads­tur­bu­lens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.