Tysk till­växt vän­tas av­ta

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - TT-REU­TERS

Den tys­ka eko­no­min vän­tas tap­pa far­ten or­dent­ligt jäm­fört med ti­di­ga­re be­döm­ning, en­ligt det eko­no­mis­ka in­sti­tu­tet Ifo. Bnp-till­väx­ten näs­ta år be­döms brom­sa in till 1,1 pro­cent, vil­ket är en kraf­tig ned­re­vi­de­ring jäm­fört med den för­ra pro­gno­sen på 1,9 pro­cent. Far­hå­gor för den vik­ti­ga tys­ka bil­in­du­strin, brex­it och osä­ker­het kring världs­han­deln är fak­to­rer som gör att Ifo spår lång­sam­ma­re till­växt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.