Nor­ges central­bank ser oros­moln

Hufvudstadsbladet - - Ledare | Nyheter - TT-REU­TERS

Nor­ges central­bank drar ned på tak­ten för fram­ti­da rän­te­höj­ning­ar i sin pro­gnos. Ban­ken pe­kar på det ska­ki­ga ol­je­pri­set och po­li­tisk osä­ker­het i om­värl­den. Tid­punk­ten för näs­ta rän­te­höj­ning lig­ger i pro­gno­sen kvar på mars 2019, men det blir en­ligt ban­ken tro­li­gen ba­ra en rän­te­höj­ning till ef­ter det un­der näs­ta år. Den nors­ka styr­rän­tan läm­nas sam­ti­digt, som vän­tat, oför­änd­rad på 0,75 pro­cent.

Den nors­ka kro­nan, som på se­na­re tid har för­sva­gats av ett kraf­tigt fall för ol­je­pri­set, stärk­tes nå­got ef­ter be­ske­det.

Ban­ken mo­ti­ve­rar sin mju­ka­re rän­te­ba­na med ihål­lan­de han­dels­kon­flik­ter och den po­li­tis­ka tur­bu­len­sen i Eu­ro­pa, som an­tas tryc­ka ned till­väx­ten i län­der som Nor­ge hand­lar med. Brex­it ut­an ett ut­trä­des­av­tal pe­kas ut som en fak­tor som kan för­vär­ra lä­get yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.