Det­ta hand­lar det om

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Met­ro­ba­nan i Helsing­fors och Es­bo är en av värl­dens kor­tas­te.

●●Rät­te­gång­en i Helsing­fors tings­rätt gäl­ler fö­rar­lös metro, ett pro­jekt som på­bör­ja­des på 1970-ta­let och ald­rig har av­slu­tats.

●●Det var i bör­jan på 2000-ta­let som Helsing­fors på all­var vil­le byg­ga en fö­rar­lös metro ut­i­från tåg­vag­nar som re­dan fanns. Ing­et skul­le skro­tas och fö­rar­na skul­le bort. Den år­li­ga be­spa­ring­en för stads­bor­na räk­na­des i fle­ra mil­jo­ner eu­ro.

●●Av­ta­let med met­ro­le­ve­ran­tö­ren Si­e­mens gjor­des i de­cem­ber 2008. Tra­fik­ver­ket HST sa­de upp av­ta­let i ja­nu­a­ri 2015. ●●Väst­met­ron bygg­des med tan­ke på det fö­rar­lö­sa tå­get. Au­to­mat­met­ron skul­le kö­ra med fle­ra av­gång­ar men kor­ta­re tåg. Där­för är de nya per­rong­er­na på sta­tio­ner­na 45 me­ter kor­ta­re i väst jäm­fört med i öst.

●●Sam­ti­digt med tvis­ten i Helsing­fors tings­rätt har tra­fik­ver­ket HST star­tat upp en ny ut­red­ning om det fö­rar­lö­sa tå­get.

●●En­ligt Si­e­mens skul­le au­to­ma­ti­se­ring­en ha lyc­kats och miss­lyc­kan­det be­ror på tra­fik­ver­ket HST, som met­ro­le­ve­ran­tö­ren an­ser ger fel bild av bå­de tå­gen och ba­nans sä­ker­het.

●●Tings­rät­tens be­hand­ling på­går till mid­som­ma­ren 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.