Det är en ut­ma­ning att föl­ja med rät­te­gång­en

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Miss­lyc­ka­de pro­jekt är i all­män­het då­lig

”Pre­cis som de fles­ta av oss sak­nar de (po­li­ti­ker­na) ock­så tid, tid för att för­stå sa­ker och re­a­ge­ra klokt på för­änd­ring­ar.”

re­por­ter

TOM­MY POHJOLA

KOM­MEN­TAR val­re­klam.

Tvis­ten om den fö­rar­lö­sa met­ron hand­lar om fle­ra hund­ra­tals mil­jo­ner eu­ro, brut­na löf­ten om tidsin­be­spa­ring­ar och dröm­mar om en bätt­re var­dag. Den hand­lar ock­så om of­fent­lig upp­hand­ling och tro­vär­dig­he­ten i ett po­li­tiskt sy­stem.

De som är för­tro­en­de­val­da stäl­ler upp i val och så rös­tar vi. Som­li­ga av po­li­ti­ker­na fat­tar se­dan be­slut om krång­li­ga och dy­ra upp­hand­ling­ar ut­i­från svår af­färsju­ri­dik. Al­la har in­te ut­bild­ning­en el­ler ens för­stån­det. Pre­cis som de fles­ta av oss sak­nar de ock­så tid, tid för att för­stå sa­ker och re­a­ge­ra klokt på för­änd­ring­ar. Be­slut ska fat­tas in­nan tå­get går. Om allt lö­per smi­digt är det ont om plats på de gla­da vin­nar­nas scen. I tings­rät­ten vill se­dan ing­en sy­nas, in­te ens i publi­ken.

Som jour­na­list är det säl­lan en­kelt att be­va­ka en tvist i dom­stol. Rap­por­ten ska va­ra ob­jek­tiv och än­då pe­ka i rätt rikt­ning. Ju­ri­dik, ter­mi­no­lo­gi och tek­nis­ka de­tal­jer kan för­svå­ra upp­dra­get som från bör­jan är en ut­ma­ning med di­rek­tö­rer, che­fer, in­gen­jö­rer, tek­ni­ker, fö­ra­re, kon­sul­ter, ju­ris­ter, tjäns­te­män, bygg­ar­be­ta­re, po­li­ti­ker och stads­bor – av vil­ka många ock­så är väl­ja­re. De har al­la en egen åsikt och de har den hur myc­ket man än lä­ser i be­sluts­un­der­la­get, ut­re­der verk­lig­he­ten på verk­sta­den, ut­an­för mö­tes­rum el­ler i stadsfullmäktige. Med in­for­ma­tion ökar kun­ska­pen men rap­por­ter­na blir säl­lan som rätts­tvis­tens par­ter helst ser dem.

I in­ter­na­tio­nel­la sam­man­hang upp­står nya ut­ma­ning­ar. Fram­för allt tol­kar kan få det svet­tigt, som nu i rät­te­gång­en om den fö­rar­lö­sa met­ron. Tol­kar­na för­ut­sätts över­sät­ta vitt­nen som ta­lar om tek­nik till ex­em­pel från eng­els­ka till fins­ka. Över­sätt­ning­en ska va­ra or­da­grann men än­då be­grip­lig och tol­kan­det ska gå un­dan. På grund av om­stän­dig­he­ter­na kan frå­gor­na till vitt­net va­ra fär­re och vitt­nets svar kor­ta­re än de skul­le va­ra om dis­kus­sio­nen skul­le va­ra på fins­ka.

Dam­moln blå­ser vi­da­re och så kom­mer det nya val. Väl­ja­rens min­ne kan va­ra li­ka kort som den för­tro­en­de­val­des be­hov att bli om­vald.

Näs­ta vec­ka ska pro­fes­sor Jörg Schüt­te be­rät­ta i tings­rät­ten om vad han gjor­de i Helsing­fors. Schüt­te, med för­flu­tet hos Si­e­mens, är en kon­sult och spe­ci­a­list som hjälp­te tra­fik­ver­ket HST att skis­sa upp den of­fent­li­ga upp­hand­ling som Si­e­mens se­dan fick. Nu ska han vitt­na för Si­e­mens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.