Hög­sko­lor högt i kurs in­för va­let

Val­fläs­ket osa­de och de dubb­la sig­na­ler­na fi­ra­de tri­um­fer på Helsing­fors uni­ver­si­tets po­li­tis­ka pa­nel­de­batt om hög­sko­lor­nas fram­tid.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MI­KAEL SJöVALL

Re­ge­rings­par­ti­er­na Sam­lings­par­ti­et, Blå fram­tid och Cen­tern kun­de in­te lo­va att de stat­li­ga ned­skär­ning­ar­na av an­sla­gen till hög­sko­lor­na upp­hör un­der näs­ta riks­dags­pe­ri­od.

Då de­bat­tens mo­de­ra­tor, jour­na­lis­ten Mar­ko Junk­ka­ri frå­gar vem som vill hö­ja grund­fi­nan­sie­ring­en och bry­ta in­dex­frys­ning­en av an­sla­gen till hög­sko­lor­na sträcks al­la hän­der upp mot ta­ket i Tan­ke­hör­nans sal i Helsing­fors.

– Nu då eko­no­min är i ba­lans kan an­sla­gen till hög­sko­lor­na sä­kert hö­jas igen, sä­ger Blå fram­tids ord­fö­ran­de Sam­po Ter­ho.

Ti­di­ga­re re­ge­rings­par­ti­et Sann­fin­län­dar­na ba­lan­se­ra­de ock­så på en slak li­na.

– Ing­en skär ned bud­ge­tanslag till ut­bild­ning­en av ren onds­ka. Det är de eko­no­mis­ka om­stän­dig­he­ter­na som tving­ar po­li­ti­ker­na till det. Ut­bild­ning­en är en sats­ning på fram­ti­den, sä­ger Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­la-aho.

Han får med­håll av riks­dags­le­da­mo­ten Sa­ri Mul­ta­la (Saml) som li­tar på den pri­va­ta sek­torns flank­stöd.

– Det be­hövs bå­de stat­lig och pri­vat fi­nan­sie­ring av forsk­ning­en och ut­bild­ning­en i hög­sko­lor­na. Man kun­de ock­så tes­ta nya fi­nan­sie­rings­mo­del­ler där man skju­ter in ak­ti­e­ka­pi­tal i bo­lag som be­dri­ver forsk­ning, sä­ger Mul­ta­la.

Kon­ti­nu­i­tet och grund­fi­nan­sie­ring

Op­po­si­tions­par­ti­er­na de­la­de en oro för att grund­forsk­ning­en ur­hol­kas ifall den pri­va­ta sek­torn för­vän­tas täp­pa till allt fler pen­ning­hål i uni­ver­si­tets­värl­den.

– Fö­re­ta­gen är säl­lan in­tres­se­ra­de av att fi­nan­si­e­ra grund­forsk­ning. Där­för är det vik­tigt att vi tryg­gar grund­fi­nan­sie­ring­en av hög­sko­lor­nas verk­sam­het, sä­ger Väns­ter­för­bun­dets ord­fö­ran­de Li An­ders­son.

Det en­da par­ti som vil­le näm­na kon­kre­ta siff­ror i går var De grö­na.

– Vi vill hö­ja hög­sko­lor­nas grund­fi­nan­sie­ring med 300 mil­jo­ner eu­ro och se till att ut­bild­ning­en får minst fy­ra pro­cent av bnp, sä­ger De grö­nas vice ord­fö­ran­de Ma­ria Ohi­sa­lo.

Krist­de­mo­kra­ter­na på­ta­la­de det livs­långa lä­ran­det me­dan Svens­ka folk­par­ti­et be­to­na­de be­ty­del­sen av kon­ti­nu­i­tet.

– Vi mås­te bry­ta pro­jekt­tän­kan­det så att fors­kar­na in­te be­hö­ver tän­ka på näs­ta pro­jekt och näs­ta pro­jek­tanslag he­la ti­den, sä­ger SFP:s ord­fö­ran­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son.

SDP:s riks­dags­le­da­mot Pil­vi Torsti var in­ne på sam­ma spår.

– Vi mås­te åter­upp­rät­ta upp­skatt­ning­en för forsk­ning­en. Det sker bland an­nat ge­nom att vi från­går al­la kor­ta ar­bets­kon­trakt som ra­das på varand­ra i hög­sko­lor­na, sä­ger Torsti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.