Ett ki­lo so­por per dag – men stort mör­ker­tal

Brist­fäl­li­ga och va­ri­e­ran­de mät­me­to­der gör en kart­lägg­ning av fin­län­dar­nas hus­hålls­av­fall till ett kom­pli­ce­rat pus­sel.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MI­KAEL PI­IP­PO

Hur myc­ket hus­hålls­av­fall pro­du­ce­rar en fin­län­da­re per dag, och hur stor del av hus­hålls­av­fal­let går till åter­vin­ning? Det är frå­gor som Fin­lands mil­jö­cen­tral (Sy­ke) för­sö­ker hit­ta svar på i ett nytt forsk­nings­pro­jekt. Men det är lät­ta­re sagt än gjort.

Kom­mu­ner­nas sop­han­te­ring är en täm­li­gen kom­pli­ce­rad sak och Sy­kes fors­ka­re har en lång väg att gå. I en färsk un­der­sök­ning har Sy­ke kart­lagt mäng­den hus­hålls­av­fall och hus­hålls­av­fal­lets åter­vin­nings­grad i sju re­gi­o­ner på oli­ka håll i Fin­land. I des­sa re­gi­o­ner pro­du­ce­ra­de en in­vå­na­re i me­del­tal 342 ki­lo hus­hålls­av­fall i fjol, en­ligt Sy­kes rap­port. Det blir drygt 0,9 ki­lo var­je dag.

I de un­der­sök­ta re­gi­o­ner­na åter­vanns i me­del­tal 51 pro­cent av hus­hålls­av­fal­let me­dan res­ten gick till för­brän­ning. Fin­lands åter­vin­nings­grad för kom­mu­nalt av­fall över­lag är 42 pro­cent, men det finns inga na­tio­nel­la siff­ror spe­ci­fikt för hus­hålls­av­fall.

EU har som mål att hö­ja åter­vin­nings­gra­den för kom­mu­nalt av­fall till 55 pro­cent se­nast år 2025. Till år 2035 ska EU hö­ja sin åter­vin­nings­grad yt­ter­li­ga­re, till 65 pro­cent.

Al­la re­gi­o­ner kun­de in­te pre­sen­te­ra siff­ror

Om­rå­de­na som Sy­ke un­der­sökt är Hy­vinges, Jo­en­su­us, Jy­vä­skyläs, Ku­o­pi­os, Vill­man­strands, Borgås och Ri­i­hi­mä­k­is re­gi­o­ner. Tan­ken var att ut­re­da lä­get ock­så i sex and­ra re­gi­o­ner men al­la av­falls­bo­lag kun­de in­te bi­dra med upp­skatt­ning­ar om hur

stor del av det kom­mu­na­la av­fal­let som kom­mer från hus­hål­len.

– Det är en ut­ma­ning för ak­tö­rer­na i av­falls­bran­schen att skil­ja åt av­fal­len från varand­ra. Om det finns fle­ra oli­ka av­fall­s­trans­por­tö­rer kan det va­ra myc­ket svårt att re­da ut var­i­från av­fal­let här­stam­mar, sä­ger Ti­i­na Karp­pi­nen, fors­ka­re vid Sy­ke.

En­ligt Karp­pi­nen sam­ar­be­tar Sy­ke med av­falls­bo­la­gen för att för­bätt­ra in­for­ma­tions­in­sam­ling­en och på så sätt få fram me­ra da­ta om

hus­hålls­av­fal­lets mängd och åter­vin­nings­grad.

”In­te ba­ra Fin­lands pro­blem”

En av re­gi­o­ner­na som var med i Sy­kes un­der­sök­ning men som in­te kun­de upp­skat­ta hus­hålls­av­fal­lets an­del av he­la av­falls­mäng­den var Åbo­re­gi­o­nen. En­ligt Juk­ka He­ik­ki­lä, vd på det kom­munäg­da bo­la­get Syd­väst­ra Fin­lands av­falls­ser­vice, skul­le en dy­lik upp­skatt­ning krä­va att av­falls­bo­la­get sam­lar in­for­ma­ ti­on om av­falls­mäng­der­na från fas­tig­he­ter­na.

– Så­da­na da­ta ba­se­rar sig på upp­skatt­ning­ar och jag är in­te sä­ker på att de skul­le va­ra till nå­gon nyt­ta. Det skul­le va­ra vik­tigt att ska­pa ge­men­sam­ma, en­het­li­ga kal­ky­le­rings­sätt för av­fall, sä­ger He­ik­ki­lä.

Åbo är till­sam­mans med Helsing­fors, Es­bo, Van­da, Tam­mer­fors och Uleå­borg med i pro­jek­tet 6Ai­ka som ska främ­ja en håll­bar stads­ut­veck­ling. In­om ra­men för pro­jek­tet för­sö­ker stä­der­na bland an­nat ut­veck­la ge­men­sam­ma mät­verk­tyg för av­falls­mäng­der. Ock­så Sy­ke är med i pro­jek­tet.

– Av­sak­na­den av en ge­men­sam kal­ky­le­rings­me­tod är in­te ba­ra Fin­lands pro­blem, av­falls­mäng­den och av­fal­lets åter­vin­nings­grad räk­nas på oli­ka sätt run­tom i Eu­ro­pa. I and­ra de­lar av Eu­ro­pa ut­går man från mäng­den in­sam­lat av­fall me­dan vi i Fin­land ut­går från mäng­den av­fall som fak­tiskt ut­nytt­jats för åter­vin­ning, sä­ger He­ik­ki­lä.

En stor del av hus­hålls­av­fal­let är bio­av­fall

I Sy­kes färs­ka un­der­sök­ning har man mätt hus­hålls­av­fal­lets mängd i de sju re­gi­o­ner­na ut­i­från dess tyngd. Bå­de Juk­ka He­ik­ki­lä och Ti­i­na Karp­pi­nen kon­sta­te­rar att bio­av­fall ut­gör en stor del av hus­hål­lens av­fall.

– Över­lag kan jag kon­sta­te­ra att det är väl­digt vik­tigt att kom­po­ste­ra och läg­ga bio­av­fall i rätt con­tai­ner. Bio­av­fall väger myc­ket och om man läg­ger det bland bränn­bart av­fall åker det till för­brän­nings­ver­ket där den vå­ta bi­o­mas­san in­te pro­du­ce­rar ener­gi sär­skilt ef­fek­tivt, sä­ger Karp­pi­nen.

Mer­par­ten av bio­av­fal­let som sam­las in kom­mer från stä­der. På lands­byg­den kom­po­ste­rar många själv sitt bio­av­fall, och då syns av­fal­let in­te i av­falls­bo­la­gens sta­tistik.

FO­TO: SPT/LIN­NEA DE LA CHAPELLE

FO­TO: SPT/CARL-AN­TON STORBACKA

Åter­vin­nings­gra­den av hus­hålls­av­fall ver­kar va­ri­e­ra en hel del mel­lan■ oli­ka re­gi­o­ner i Fin­land. I Fin­lands mil­jö­cen­trals ut­red­ning kun­de en­dast sju av tret­ton re­gi­o­ner pre­sen­te­ra siff­ror på hus­hålls­av­fal­lets mängd och åter­vin­nings­grad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.