327 ki­lo hus­hålls­av­fall per fin­län­da­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●En­ligt Sta­tistik­cen­tra­len var mäng­den kom­mu­nalt av­fall i Fin­land år 2016 sam­man­lagt 2 768 000 ton. I siff­ran in­går av­fall som frak­tats till sop­tip­pen, av­fall som an­vänts för ener­gi­ut­vin­ning och av­fall som åter­vun­nits.

●●1 164 000 ton av det kom­mu­na­la av­fal­let gick år 2016 till åter­vin­ning, vil­ket ger en åter­vin­nings­grad

på 42 pro­cent.

●●En rap­port från stats­rå­dets kans­li upp­skat­ta­de sam­ma år att 65 pro­cent av det kom­mu­na­la av­fal­let be­står av hus­hålls­av­fall.

●●Fin­land ha­de år 2016 en be­folk­ning på 5 503 297 in­vå­na­re, en­ligt Sta­tistik­cen­tra­len. Om upp­skatt­ning­en om hus­hålls­av­fal­lets an­del av det kom­mu­na­la av­fal­let stäm­mer pro­du­ce­ra­de var­je fin­län­da­re un­ge­fär 327 ki­lo hus­hålls­av­fall år 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.