Ovisst för May om brex­it­hjälp

Ti­den rin­ner ut för att und­vi­ka att brit­ter­na kra­schar ut ur EU. EU-le­dar­na är osäk­ra på vad de kan gö­ra för att hjäl­pa Stor­bri­tan­ni­ens re­ge­ring att få ut­trä­des­av­ta­let god­känt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/WIK­TOR NUM­ME­LIN

Pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May kom till EU-topp­mö­tet i Brys­sel med hopp om hjälp för att få ut­trä­des­av­ta­let ige­nom det brit­tis­ka un­der­hu­set.

Av­ta­lets kri­ti­ker var­nar för att det in­ne­bär att Stor­bri­tan­ni­en in­te kom­mer att kun­na klip­pa ban­den med EU. Där­för hop­pas May på ju­ri­dis­ka och po­li­tis­ka för­säk­ring­ar från EU om att så kom­mer att ske.

– Vi mås­te få det här av­ta­let in i mål. Det bäs­ta för bå­de oss och EU är att kom­ma över­ens, sa­de May vid an­koms­ten.

Tan­ken är att för­säk­ring­ar och klar­läg­gan­den från EU ska få un­der­hu­set att god­kän­na av­ta­let i en om­röst­ning i ja­nu­a­ri.

”Ing­et ome­del­bart ge­nom­brott”

May vän­ta­de sig ”ing­et ome­del­bart ge­nom­brott” på topp­mö­tet.

– Men jag hop­pas att vi ska kun­na bör­ja ar­be­ta så fort som möj­ligt med de ga­ran­ti­er som är nöd­vän­di­ga, sa­de hon.

May kom till Brys­sel ef­ter att ti­di­ga­re i vec­kan tving­ats skju­ta upp om­röst­ning­en om ut­trä­des­av­ta­let i un­der­hu­set på grund av den om­fat­tan­de kri­ti­ken. Hon ha­de dess­utom tving­ats käm­pa för att över­le­va en miss­tro­en­de­om­röst­ning i sitt eget par­ti.

Om ut­trä­des­av­ta­let in­te finns på plats när Stor­bri­tan­ni­en läm­nar uni­o­nen den 29 mars, får det sto­ra kon­se­kven­ser för många EU-med­bor­ga­re, brit­ter och fö­re­tag.

I in­bju­dan från topp­mö­tets ord­fö­ran­de Do­nald Tusk står att ”ef­tersom ti­den rin­ner ut kom­mer vi ock­så att dis­ku­te­ra för­be­re­del­ser­na in­för ett no de­al-sce­na­rio”.

Pro­ble­mets kär­na

May har lo­vat att un­der­hu­set ska få rös­ta om av­ta­let se­nast den 21 ja­nu­a­ri. In­för den om­röst­ning­en kan för­säk­ring­ar från EU va­ra av­gö­ran­de.

Kri­ti­ken mot ut­trä­des­av­ta­let hand­lar fram­förallt om den ”nöd­lös­ning” som ska för­hind­ra att gräns­kon­trol­ler upp­rät­tas mel­lan Ir­land och Nor­dir­land. Nöd­lös­ning­en ska gäl­la om EU och Stor­bri­tan­ni­en de kom­man­de två åren in­te lyc­kas enas om sin fram­ti­da re­la­tion. Den in­ne­bär

att brit­ter­na tills vi­da­re stan­nar kvar i en tull­u­ni­on med EU.

När EU-topp­mö­tet in­led­des ut­ryck­te EU-le­da­re osä­ker­het om vad den brit­tis­ka re­ge­ring­en verk­li­gen vill ha av EU.

– Allt hand­lar om klar­läg­gan­de i kväll, sa­de Ne­der­län­der­nas pre­miär­mi­nis­ter Mark Rut­te på väg in till mö­tet.

Ut­ta­lan­de för­be­reds

EU-le­dar­na vän­tas kom­ma med ett ut­ta­lan­de där de för­tyd­li­gar att am­bi­tio­nen är att nöd­lös­ning­en ska gäl­la ba­ra så länge det är nöd­vän­digt. En­ligt AFP så står det i ut­kas­tet till ut­ta­lan­de att EU ock­så är re­do att över­vä­ga yt­ter­li­ga­re för­säk­ring­ar.

Från brit­tis­ka brex­i­tan­häng­a­re finns krav på ett slut­da­tum för hur länge nöd­lös­ning­en ska få gäl­la.

Men EU-le­dar­na är eni­ga om att ut­trä­des­av­ta­let in­te kan för­hand­las om. Det in­ne­bär att ett slut­da­tum för ”nöd­lös­ning­en” in­te blir ak­tu­ellt.

– Vi ac­cep­te­rar al­la att nöd­lös­ning­en är en nöd­lös­ning – en ga­ran­ti. Ing­en vill att den be­hö­ver tas till och om den gör det vill vi al­la att den ska gäl­la för så kort tid som möj­ligt, sa­de Ir­lands pre­miär­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar.

– Men om det läggs en tids­gräns på den el­ler en en­si­dig möj­lig­het att hä­va den så är den in­te läng­re nå­gon ga­ran­ti. Så det är in­te ett al­ter­na­tiv.

FO­TO: LEHTIKUVA-AFP/LUDOVIC MARIN

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May an­län­de till EU-topp­mö­tet■ i Brys­sel i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.