Årets sista topp­mö­te

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●EU:s stats- och re­ge­rings­che­fer är sam­la­de till årets sista topp­mö­te i Brys­sel. Så här ser ar­bets­pla­nen ut idag:

●●Kl. 10: Mö­tet åter­upp­tas med dis­kus­sion om in­re mark­na­den, kli­mat­för­änd­ring­ar­na, mi­gra­tion och kam­pen mot des­in­for­ma­tion, ra­sism och främ­lings­fi­ent­lig­het.

●●Kl. 13: Ar­betslunch om re­for­mer i eu­ro­om­rå­det.

●●Kl. 15.30: Av­slu­tan­de press­kon­fe­rens med EU:s per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk och kom­mis­sions­ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.