Av­tal klart om eldupp­hör i Je­men­kon­flik­ten

Par­ter­na i Je­men har slu­tit ett hi­sto­riskt av­tal. Vik­ti­gast är eldupp­hör i hamn­sta­den al-Hu­daydah. Men myc­ket ar­be­te åter­står. – Vad ni har åstad­kom­mit hit­tills är ett vik­tigt steg för Je­mens folk. Jag tac­kar er, sä­ger FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­tó­nio Gu­te

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

An­tó­nio Gu­ter­res, FN-sän­de­bu­det Mar­tin Grif­fit­hs och Sve­ri­ges ut­ri­kesmi­nis­ter Margot Wallström in­led­de slut­ce­re­mo­nin i freds­sam­ta­len in­för ett stort pressupp­båd.

– Jag vill tac­ka ut­ri­kesmi­nis­ter Margot Wallström och den svens­ka re­ge­ring­en för att de va­rit vär­dar för sam­ta­len och för det var­ma väl­kom­nan­det, sa­de Gu­ter­res.

Han tac­ka­de även län­der som Sau­dia­ra­bi­en och Ku­wait, men fram­för allt par­ter­na i kon­flik­ten – re­ge­ring­en och Huthi­re­bel­ler­na. Un­der fle­ra da­gar av sam­tal på Jo­han­nes­bergs slott norr om Stock­holm har de kom­mit över­ens på fle­ra punk­ter, sär­skilt vik­tigt är ett eldupp­hör i hamn­sta­den al-Hu­daydah. Samt­li­ga styr­kor kom­mer att dras till­ba­ka bå­de från ham­nen och från sta­den.

– Det kom­mer att va­ra det förs­ta till­ba­kadra­gan­det av styr­kor i kon­flik­ten, sa­de FN-sän­de­bu­det Mar­tin Grif­fit­hs.

Je­mens ut­ri­kesmi­nis­ter Kha­led al-Ya­ma­ni an­ty­der dock att av­ta­let in­te är klart för­rän re­bel­ler­na tar förs­ta ste­get. Sam­ti­digt har ing­et sagts om stri­dig­he­ter i and­ra om­rå­den. Men en­ligt FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re kom­mer eldupp­hö­ret att för­bätt­ra lev­nads­för­hål­lan­de­na för mil­jo­ner je­me­ni­ter.

– Det svå­ras­te vi ha­de fram­för oss var en upp­gö­rel­se om al-Hu­daydah.

Gu­ter­res hop­pas att det­ta ska le­da till att hu­ma­ni­tä­ra kor­ri­do­rer kan öpp­nas. Par­ter­na har ock­så kom­mit över­ens om att fort­sät­ta sam­ta­len fram­ö­ver.

– Det är en lång väg kvar, det är många frå­gor kvar att dis­ku­te­ra, men det är i al­la fall bör­jan på en pro­cess där slut­re­sul­ta­tet kan bli fred i Je­men och en fram­tid som je­me­ni­ter­na för­tjä­nar, sa­de Gu­ter­res.

Re­pre­sen­tan­ter för de bå­da par­ter­na ska­ka­de se­dan hand för förs­ta gång­en fram­för smatt­ran­de ka­me­ror vil­ket följ­des av ap­plå­der. Kha­led al-Ya­ma­ni var dock be­svi­ken över att par­ter­na in­te har kun­nat kom­ma över­ens om för­bätt­ring­ar för Je­mens kol­lap­sa­de eko­no­mi – men ver­ka­de än­då nöjd.

Par­ter­na un­der­teck­na­de in­te nå­got fy­siskt av­tal, men upp­ges ac­cep­te­ra att in­ter­na­tio­nel­la flyg­ning­ar ska få in­spek­te­ras på en flyg­plats som hålls av re­ge­ring­en in­nan de går till el­ler från hu­vud­sta­den Sa­naa. Det är än­nu oklart om in­spek­tio­ner­na ska äga rum på flyg­plat­sen i Aden, som är den for­na hu­vud­sta­den och där den sau­disk­stöd­da re­ge­ring­en har sitt sä­te, el­ler i Sayun i syd­öst­ra Je­men.

– FN vill se att flyg­plat­sen öpp­nas så snart som möj­ligt, sa­de Gu­ter­res.

FO­TO: LEHTIKUVA-AFP/JO­NAT­HAN NACKSTRAND

Je­mens ut­ri­kesmi­nis­ter Kha­led Hus­se­in al-Ya­ma­ni ska­kar hand med Mo­ham­med■ Ab­dul­sa­lam, le­da­re av hut­hi­er­nas de­le­ga­tion, i bak­grun­den FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re An­tó­nio Gu­ter­res.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.