Har Mi­gra­tions­ver­ket miss­upp­fat­tat sin upp­gift?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JAN TUNéR Ra­se­borg

TROSUPPFATTNING Härom­da­gen fick jag ett sms från en ung man, som ti­di­ga­re bett mig om hjälp att hit­ta ett ar­be­te åt ho­nom. Han är en av de många asyl­sö­kan­de som an­län­de 2015. Nu skrev han: ”Jag tän­ker by­ta min re­li­gi­on och jag be­hö­ver din hjälp om det är ok”. Ut­tryc­ket ”by­ta re­li­gi­on” såd­de en del tan­kar hos mig.

I da­gar­na är det 70 år se­dan FN for­mu­le­ra­de ”All­män för­kla­ring om de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na”. I ar­ti­kel 18 lä­ser vi: ”Var och en har rätt till tan­ke­fri­het, sam­vets­fri­het och re­li­gi­ons­fri­het. Den­na rätt in­ne­fat­tar fri­het att by­ta re­li­gi­on och trosuppfattning och att, en­sam el­ler i ge­men­skap med and­ra, of­fent­li­gen el­ler en­skilt, ut­ö­va sin re­li­gi­on el­ler trosuppfattning ge­nom un­der­vis­ning, an­dakts­ut­öv­ning, guds­tjänst och re­li­giö­sa sed­vän­jor.”

Många hän­vi­sar till de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na, ut­an att ve­ta vad de in­ne­hål­ler. Där­för ci­te­rar jag ar­ti­kel 18. Allt­så: vem som helst, oav­sett var han el­ler hon är född har rätt att by­ta re­li­gi­on! Det­ta bor­de åt­minsto­ne va­ra sant i vå­ra nor­dis­ka län­der!

Hur man ac­cep­te­ras och tas emot in­om en viss tro­så­skåd­ning be­slu­tas av den re­li­gi­o­nen och det har in­te med stat­li­ga myn­dig­he­ter att gö­ra.

Nu und­rar jag om in­te Mi­gra­tions­ver­ket miss­upp­fat­tat sin upp­gift? Man prö­var om så kal­la­de kon­ver­ti­ter är ge­nu­i­na i den tro de be­kän­ner. För att till ex­em­pel bli mus­lim upp­re­par du ba­ra islams tros­be­kän­nel­se och ge­nast tas du emot av den re­li­gi­o­nen. Då kan man kanske för­stå att män­ni­skor med mus­limsk bak­grund tror att de kan by­ta re­li­gi­on och bli till ex­em­pel kris­ten, hur lätt som helst. Det­ta oak­tat att en mus- lim in­te egent­li­gen får av­fal­la från islam ut­an risk för liv och lem.

Men nu har hand­läg­gar­na på Mi­gra­tions­ver­ket fått upp­gif­ten att be­dö­ma om en med­män­ni­ska är ge­nu­in i sin tro. Hur det be­döms kan få för­ödan­de följ­der: En ung man som ak­tivt och länge del­ta­git i en för­sam­lings verk­sam­het i Sve­ri­ge be­gick ny­li­gen själv­mord där­för att han in­te or­ka­de med de uppre­pa­de ne­ga­ti­va be­slu­ten som ifrå­ga­sat­te att han var en verk­ligt tro­en­de.

Re­dan i vå­ras frå­ga­de jag i in­sän­da­re och i en de­mon­stra­tion ut­an­för Riks­dags­hu­set: ”Hur kan en se­ku­la­ri­se­rad hand­läg­ga­re via en mus­limsk tolk av­gö­ra om nå­gon är kris­ten el­ler in­te?”

Nu häv­dar jag att det in­te är Mi­gra­tions­ver­kets upp­gift att be­dö­ma om nå­gons tro är ge­nu­in el­ler in­te. De mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na ger den som vill rätt att by­ta re­li­gi­on. Mi­gra­tions­ver­kets upp­gift – en-

Att be­dö­ma om nå­gon är Je­sus ef­ter­föl­ja­re el­ler in­te är kyr­kor­nas upp­gift, in­te Mi­gra­tions­ver­kets.

ligt min me­ning – är att be­dö­ma om en asyl­sö­kan­de är i fa­ra till liv och lem om han el­ler hon de­por­te­ras till det land där hans el­ler hen­nes för­äld­rar föd­des. En­bart det att per­so­nen ifrå­ga har vis­tats i Eu­ro­pa kan med­fö­ra fa­ra, ef­tersom han el­ler hon kan upp­fat­tas va­ra kris­ten, oav­sett vad han el­ler hon själv tror. Se ar­ti­kel 14.1 ”Var och en har rätt att i and­ra län­der sö­ka och åt­nju­ta asyl från för­föl­jel­se.”

Präs­ter, pas­to­rer och en­ga­ge­ra­de för­sam­lings­med­lem­mar har skri­vit ota­li­ga brev till Mi­gra­tions­ver­ket och in­ty­gat att oli­ka asyl­sö­kan­de har en ge­nu­in kris­ten tro. Att be­dö­ma om nå­gon är Je­sus ef­ter­föl­ja­re el­ler in­te är kyr­kor­nas upp­gift, in­te Mi­gra­tions­ver­kets. Krist­na le­da­re i vårt land är mer kom­pe­ten­ta att be­dö­ma om nå­gons tro är äk­ta el­ler in­te. Jag be­tviv­lar att fler­ta­let av Mi­gra­tions­ver­kets hand­läg­ga­re och be­sluts­fat­ta­re har den kom­pe­ten­sen. Och det är in­te hel­ler de­ras upp­gift!

Jag väd­jar till po­li­ti­ker, do­ma­re och ad­vo­ka­ter att ju­ri­diskt be­dö­ma den­na tolk­ning av ar­ti­kel 18 ”Var och en har rätt att by­ta re­li­gi­on”. Det be­hövs en för­änd­ring av Fin­lands asyl­po­li­tik och de till­lämp­ning­ar som Mi­gra­tions­ver­ket gör av gäl­lan­de la­gar! El­ler ska man fort­sät­ta och bry­ta mot de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.