Låt al­la poj­kar som vill stu­de­ra vid gym­na­si­um

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - OLOF PALMGREN me­di­ci­ne- och ki­rur­gie dok­tor, Helsing­fors

JäM­STäLLD­HET Med an­led­ning av Su­san­na Gin­mans le­da­re (HBL 22.11) där hon fram­hål­ler att det är vik­tigt att upp­märk­sam­ma ”även om det var­ken är kvin­nor­nas el­ler in­vand­rar­nas fel” de tal­ri­ka män­nens svå­ra si­tu­a­tion mås­te vi gå cir­ka 50 år bak­åt i ti­den då skol­vä­sen­det för­ny­a­des.

Klas­ser­na in­de­la­des då i låg- och hög­sta­di­um och gym­na­si­um. Al­la sko­lor blev sam­sko­lor och ing­en be­höv­de gå om klas­sen, man gav stöd­un­der­vis­ning vid be­hov. De som

ha­de det bäs­ta me­del­ta­let på hög­sta­di­ets sista klass fick fort­sät­ta till gym­na­si­et och res­ten fick slu­ta skol­gång­en. Re­sul­ta­tet har bli­vit att 70 pro­cent av flic­kor­na, men ba­ra 30 pro­cent av poj­kar­na, får stu­de­ra vi­da­re mot stu­dent­skriv­ning­ar­na.

Or­sa­ken är att flic­kor­nas pu­ber­tet nu­me­ra bör­jar re­dan vid tio års ål­der, men poj­kar­nas först i 12–14-års­ål­dern. Då ele­ver­na är 15 år är flic­kor­na re­dan unga da­mer som kan pla­ne­ra sin fram­tid me­dan poj­kar­na är mitt up­pe i pu­ber­te­ten. De kan in­te kon­cen­tre­ra sig i stu­di­er­na el­ler tän­ka på sin fram­tid. De spe­lar fot­boll, ishockey och är i op­po­si­tion mot lä­ra­re och för­äld­rar.

Sko­lan or­kar de in­te med för­rän se­na­re och då är det för sent.

Av de cir­ka 36000 som var­je år blir stu­den­ter är 24 000 unga da­mer, men en­dast 12000 unga män. Om lik­vär­dig­het skul­le rå­da bor­de 18 000 män bli stu­den­ter. Allt­så har 6 000 15 år gam­la poj­kar år­li­gen be­dömts att in­te va­ra så in­tel­li­gen­ta att de kan stu­de­ra vid uni­ver­si­tet.

I Fin­land finns cir­ka 50 000 män som in­te finns upp­tag­na i någ­ra re­gis­ter. Det finns duk­ti­ga kvin­nor som stu­de­rat, skaf­fat sig ett yr­ke och har ett bra jobb. De skul­le gär­na hit­ta en lämp­lig le­dig man att gif­ta sig med, men det är svårt då det finns så många fler ut­bil­da­de kvin­nor än män. De vill in­te ha barn med en ar­bets­lös man som in­te har nå­got yr­ke.

Det bäs­ta vo­re om al­la män som vill fort­sät­ta stu­de­ra vid ett gym­na­si­um skul­le an­tas. Möj­lig­he­ten att gå om klas­sen bor­de ock­så åter­in­fö­ras. Fe­mi­nis­ter som har som sin upp­gift att käm­pa för jäm­ställd­het mel­lan kö­nen kan sä­kert stäl­la sig po­si­tivt då det gäl­ler att få det­ta pro­blem löst. Det är vik­tigt bå­de för män­nen och för kvin­nor­na och även för he­la Fin­lands folks fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.