Tra­di­tio­ner som in­te för­änd­ras ris­ke­rar för­svin­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - Nya Åland

Den tret­ton­de de­cem­ber är en av vå­ra mest osam­man­häng­an­de hög­ti­der. Den ena si­dan av fi­ran­det är för­stås den ”sto­ra” lu­ci­an med tär­nor och le­van­de ljus som sjung­er och spri­der gläd­je och ljus. Där in­går om­röst­ning­en som bi­drar till att sam­la in peng­ar till för­mån för ut­sat­ta barn­fa­mil­jer. Där in­går ock­så kri­tik mot om­röst­ning­en som en skön­hets­täv­ling där ut­se­en­det av­gör vem som blir fram­rös­tad.

Den and­ra si­dan av lu­ci­a­fi­ran­det fö­re­kom­mer på vis­sa dag­hem och sko­lor. Där kan det fin­nas li­ka många lu­ci­or som det finns kan­di­da­ter, där finns stjärn­gos­sar, tom­tar och pep­par­ka­kor, till och med su­per­hjäl­tar el­ler and­ra, mind­re vän­ta­de, sa­go­fi­gu­rer.

Det är två, till sy­nes, svår­tyd­da tolk­ning­ar. Hur kom­mer det sig att vi i Nor­den fi­rar ett ita­li­enskt hel­gon från 300-ta­let som näs­tan ing­en an­nan i värl­den upp­märk­sam­mar, och vad har det med tom­tar och saff­rans­bul­lar att gö­ra?

Lu­ci­a­tra­di­tio­nen är, pre­cis som al­la and­ra tra­di­tio­ner, för­än­der­lig. Och den här­stam­mar från ett fler­tal oli­ka se­der och tra­di­tio­ner.

Il­ta­leh­ti Ter­ro­rism är de­mo­kra­tins be­dräg­li­ga fi­en­de för den fun­ge­rar som en me­ga­fon för osä­ker­het och miss­tänk­sam­het. Pre­si­dent Trump har re­dan an­vänt attacken i Stras­bourg som en mo­ti­ve­ring för en gräns­mur mot Mex­i­ko. Jo­han Or­re skri­ver att många upp­le­ver det som gam­mal­dags och mos­sigt med unga kvinn­li­ga kan­di­da­ter som rös­tas fram med bil­der som främs­ta mark­nads­fö­ringsar­gu­ment. Men själ­va lu­cia be­hö­ver in­te mot­ar­be­tas för det, ut­an kan i stäl­let ut­veck­las ge­nom att in­klu­de­ra fle­ra och ge­nom att kon­cep­tet bred­das. Var­för in­te ta mo­dell av lu­ci­a­tå­gen på da­gis?

Ryss­land le­ver i sin egen verk­lig­het. Il­ta-Sa­no­mat ef­ter att Ryss­lands am­bas­sa­dör Pa­vel Kuz­netsov på Paa­si­ki­vi-sam­fun­det be­skyll­de EU, USA och Na­to för allt mel­lan him­mel och jord.

Mar­ket­ta Mat­ti­la om ter­ror­at­tac­ken i Frank­ri­ke som kräv­de fle­ra män­ni­sko­liv.

VAN DER HASSELT AFP/LEHTIKUVA/ GEOFFROY

Eif­fel­tor­net släck­tes i går för att hed­ra off­ren i Stras­bourg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.