Knyt­blus men inga gu­la väs­tar på No­bel­fes­ten

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

En gi­gan­tisk smäll­ka­ra­mell, en Je­an­ne d’Arc som upp­slu­kas av lå­gor­na, ett oran­ge-ce­ri­se lång­fing­er åt allt vad som är me­del­måt­tig gub­big­het. Sa­ra Da­ni­us klän­ning på No­bel­mid­da­gen blev in­te ba­ra fes­tens sto­ra snackis ut­an har ock­så ana­ly­se­rats ner i mins­ta söm.

För­vänt­ning­ar­na var li­ka höga in­för den år­li­ga No­bel­mid­da­gen som in­för en tung­vikts­match i box­ning. Där den ele­gan­ta slug­gern Ho­ra­ce Eng­dahl gled in i tra­di­tio­nell frack val­de ti­telut­ma­na­ren Sa­ra Da­ni­us att flör­ta med publi­ken. Klän­ning­en var in­te ba­ra iö­gon­fal­lan­de ut­an ock­så gi­gan­tisk. Det var som om hon ta­git sitt ti­di­ga­re at­tri­but knyt­blu­sen och gjort om den till ett kropps­om­slu­tan­de pan­sar.

Och fan­sens re­ak­tio­ner lät in­te vän­ta på sig. ”Vi var någ­ra som skrek rakt ut när Sa­ra Da­ni­us gjor­de en­tré i sin enor­ma knyt­blus­cape”, skrev Ex­pres­sens kul­tur­skri­bent Gu­nil­la Bro­drej, och tilla­de att Da­ni­us ha­de plats för åt­minsto­ne två små­väx­ta lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­re un­der taf­ten. Bro­drej såg kläd­va­let som en kom­men­tar till Eng­dahls ut­ta­lan­den i en SVT-do­ku­men­tär där han sa­de att han in­te viss­te om ”män pas­sar bätt­re att sit­ta i den här sor­tens för­sam­ling­ar”.

Kul­tur­ny­he­ter­nas mo­dekri­ti­ker Den­nis Dahlqvist var ock­så be­geistrad: ”Den är nog in­te rik­tad en­bart till Svens­ka Aka­de­mi­en, den är näs­tan stör­re än så. En färg­bomb som slår knock­out på al­la svart­vi­ta ping­vi­ner i sa­len, män­nen i frac­kar.”

And­ra und­ra­de vad som egent­li­gen var bud­ska­pet Da­ni­us vil­le för­med­la. När frå­gan ställ­des till hen­ne sva­ra­de hon ba­ra att klän­ning­en in­te var hen­nes för­skyl­lan ut­an att det var hen­nes de­sig­ner Pär Engs­he­dens idé och vi­sion. Till SVT sa­de hon att det var dags att vi­sa gläd­je och ett nytt ka­pi­tel.

An­nars var det åter­vun­net som var den rå­dan­de tren­den bland da­mer­na. Kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke bar en klän­ning gjord på åter­vun­na klä­der som folk läm­nat in till Stock­holms Stads­mis­sion. Kron­prin­ses­san Victoria kom i sin mam­mas av­lag­da No­bel­klän­ning från 1995. Bå­da hyl­la­des för si­na kläd­val i Svensk Dam­tid­ning.

Åter­vun­net är ock­så det stän­di­ga te­mat på de grö­na ur­tvät­ta­de mju­kis­byx­or­na på lan­dets häk­ten. För en per­son som det­ta år ba­ra fick föl­ja fest­lig­he­ter­na från tv-skär­men i sin cell mås­te det kän­nas ex­tra bit­tert. Je­an Clau­de Ar­nault som fäll­des i hov­rät­ten i för­ra vec­kan för två våld­täk­ter kom­mer ha li­ten an­vänd­ning för sin kung­li­ga Nor­den­stjär­ne­or­den på den av­del­ning för sex­u­al­för­bry­ta­re där han kom­mer av­tjä­na sitt straff på 2,5 år. För­tjänst­teck­net de­la­des för öv­rigt ut av Alice Bah Kuhn­ke i en slags iro­nisk twist vär­dig Char­les Dic­kens. Ar­nault kan hel­ler knap­past kän­na nå­gon gläd­je över det per­son­li­ga tack som han fick av Sa­ra Da­ni­us i slu­tet av hen­nes bok Hus­mo­dern från 2014.

Att klä­der är po­li­tik vi­sar ock­så de­bat­ten kring de gu­la väs­tar­na som an­vänds i de frans­ka de­mon­stra­tio­ner­na mot höj­da ben­sin­skat­ter. Väs­tar­na har för­löj­li­gats som bon­ni­ga och dess bä­ra­re har kal­lats patrask och slöd­der. Tid­ning­ar­na har må­lat upp det som en kamp mel­lan lands­bygd och stad, fol­ket mot eli­ten, även om det nar­ra­ti­vet in­te är helt själv­klart.

Det är ock­så ty­piskt att det är få kul­tur­skri­ben­ter el­ler mo­dekri­ti­ker som hyl­lat den gu­la väs­ten som high fa­shion.

I stäl­let för ne­on­ro­sa bal­klän­ning­ar el­ler åter­vun­na si­den­skjor­tor för tu­sen­tals eu­ro ha­de jag gär­na sett en gam­mal he­der­lig täck­jac­ka med upp­dra­gen lu­va. Det är så de­mon­stran­ter­na ser ut som står i tim­mar ut­an­för för­va­ren med asyl­sö­kan­de som ska ut­vi­sas. Det är så mer­par­ten av al­la små­barns­för­äld­rar som slä­par sno­ri­ga ung­ar ge­nom rus­nings­tra­fi­ken klär sig. Det är så svens­ken ser ut i de­cem­ber.

In­te säl­lan hel­ler kom­mer jac­kor­na från se­cond hand-bu­ti­ker. Det är åter­vun­net men in­te för att det är tren­digt ut­an för att det är det en­da man har råd med.

PE­TER AL FAKIR ”I stäl­let för ne­on­ro­sa bal­klän­ning­ar el­ler åter­vun­na si­den­skjor­tor för tu­sen­tals eu­ro ha­de jag gär­na sett en gam­mal he­der­lig täck­jac­ka med upp­dra­gen lu­va.”

FO­TO: LEHTIKUVA/JO­NAT­HAN NACKSTRAND

■Sa­ra Da­ni­us klän­ning un­der No­bel­mid­da­gen blev en snackis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.