Wil­li­ams får rätt – WTA änd­rar kläd­ko­der­na

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-TT

Ef­ter att Se­re­na Wil­li­ams spe­la­de Frans­ka mäs­ter­ska­pen i en hel­kropps­dräkt, gick grand slam-tur­ne­ring­ens led­ning ut och för­bjöd lik­nan­de klä­der in­för kom­man­de upp­la­gor.

Men nu går da­mer­nas WTAtour mot­satt väg och lät­tar i stäl­let på kläd­ko­der­na. Från och med näs­ta år tillå­ter WTA att man spe­lar i leggings el­ler kom­pres­sions­byx­or, med el­ler ut­an till­hö­ran­de kjol el­ler shorts, skri­ver The Te­le­graph.

Wil­li­ams an­vän­de bland an­nat dräk­ten för att få bätt­re blod­cir­ku­la­tion för att för­hind­ra blod­prop­par, nå­got hon ha­de pro­blem med ef­ter att ha fött sin dot­ter för­ra året.

En an­nan för­änd­ring är ock­så rik­tad mot spe­la­re som har fött barn. Det hand­lar om att den som kom­mer till­ba­ka från för­äld­ra­le­dig­het ska kun­na an­vän­da sin ti­di­ga­re rank­ning för att kva­la in till upp till tolv tur­ne­ring­ar över en treårs­pe­ri­od. Den nya re­geln gäl­ler även spe­la­re som kom­mer till­ba­ka från lång­tids­ska­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.