Rys­ka skid­skyt­tar för­hör­da: ”Häx­jakt”

Rys­ka skid­skyt­tar till­ba­ka­vi­sar an­kla­gel­ser­na om dop­ning un­der VM i fjol. ”Jag är arg och van­sin­nig över häx­jak­ten”, skri­ver An­ton Sji­pu­lin på Instagram.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT-REU­TERS-AFP

Ös­ter­ri­kis­ka åkla­ga­re ut­re­der dop­nings­an­kla­gel­ser från VM 2017 i Hoch­fil­zen gäl­lan­de fem skid­skyt­tar och fem le­da­re i det rys­ka lands­la­get, skri­ver In­ter­na­tio­nel­la skid­skyt­te­för­bun­det IBU i ett med­de­lan­de.

Där­för tog man till­fäl­let i akt och för­hör­de rys­sar­na när de nu åter­vänt till Ös­ter­ri­ke för veckans världs­cup­täv­ling­ar. Det får rys­sar­na att gå i ta­ket. ”Jag är på lis­tan över dem som miss­tänks för att ha bru­tit mot an­ti­dop­nings­reg­ler­na! En ny skan­dal!!! Vi är re­na...”, skri­ver Jev­ge­nij Ga­ra­nitjev, OS-brons­me­dal­jör i Sotji 2014, på Instagram.

”Ing­en häx­jakt”

An­ton Sji­pu­lin skri­ver på Instagram att al­la an­kla­gel­ser och ryk­ten är non­sens och att han in­te har nå­got att döl­ja:

”Jag har ald­rig bru­tit mot an­ti­dop­nings­reg­ler­na. Jag har all­tid va­rit öp­pen mot an­ti­dop­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner och har ing­en för­kla­ring till det som hänt. Jag är arg och van­sin­nig över häx­jak­ten”.

Den svens­ke skid­skyt­te­stjär­nan Se­basti­an Samu­els­son an­ser dock in­te att det är nå­gon häx­jakt mot rys­ka skid­skyt­tar.

– Jag tyc­ker att det är be­klag­ligt att rys­sar­na, som så säl­lan ut­ta­lar sig om dop­ning, ba­ra gör det när de kän­ner sig ”orätt­vist ut­pe­ka­de”. Trots allt som hänt ti­di­ga­re kring det rys­ka la­get med McLa­ren­rap­por­ten och så vi­da­re. Det är ing­en häx­jakt. Jag ha­de i stäl­let öns­kat att de rys­ka åkar­na var öpp­na kring dis­kus­sio­ner om dop­ning, sä­ger Samu­els­son till Af­ton­bla­det.

Får täv­la

I no­vem­ber döm­de In­ter­na­tio­nel­la skid­skyt­te­för­bun­det straff för fy­ra rys­ka skid­skyt­tar ef­ter ana­ly­ser av äld­re dop­nings­pro­ver, från 2012 till 2015, skri­ver Reu­ters.

Rys­ka skid­skyt­te­för­bun­det sä­ger att de lan­dets skid­skyt­tar får täv­la i Hoch­fil­zen.

Jag tyc­ker att det är be­klag­ligt att rys­sar­na, som så säl­lan ut­ta­lar sig om dop­ning, ba­ra gör det när de kän­ner sig ’orätt­vist ut­pe­ka­de’. Se­basti­an Samu­els­son svensk skid­skyt­te­stjär­na

FO­TO: TT/AP/DARKO BANDIC

Rys­ke skid­skyt­ten Jev­ge­nij Ga­ra­nitjev sä­ger att han för­hörts■ om dop­nings­miss­tan­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.