Rysk dop­ning

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Den ut­bred­da rys­ka dop­nings­här­van blev först känd in­om fri­id­rot­ten 2014. In­ter­na­tio­nel­la an­ti­dop­nings­by­rån Wa­da star­ta­de en obe­ro­en­de ut­red­ning ledd av ju­ris­ten Ri­chard McLa­ren.

●●McLa­rens rap­port släpp­tes i två de­lar 2016. Den förs­ta, släppt i ju­li, vi­sa­de hur rysk dop­ning ha­de be­ord­rats och möj­lig­gjorts av den rys­ka re­ge­ring­en un­der OS 2012, fri­id­rotts-VM 2013, OS 2014 och sim-VM 2015.

●●En­ligt McLa­ren an­vän­des ett sär­skilt sy­stem för att by­ta ut dop­nings­pro­ver un­der OS i Sotji 2014. Han häv­da­de ock­så att den rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten var di­rekt in­blan­dad för att mör­ka id­rot­ta­res dop­ning i sam­band med vin­ter­spe­len 2014.

●●Rap­por­ten led­de till att Wa­da stäng­de av Ryss­lands an­ti­dop­nings­by­rå Ru­sa­da och dop­nings­la­bo­ra­to­ri­et i Moskva. Det led­de till att Ryss­land blev av­stängt från OS i Py­e­ong­chang i feb­ru­a­ri. En­dast de rys­ka id­rot­ta­re som det in­te fanns nå­gon dop­nings­hi­sto­rik kring fick stäl­la upp, då un­der ne­u­tral flagg. En­dast fy­ra rys­ka skid­skyt­tar var med i Syd­ko­rea.

●●Ti­di­ga­re i höst häv­de Wa­da av­stäng­ning­en mot Ru­sa­da och dop­nings­la­bo­ra­to­ri­et i Moskva.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.