Sve­ri­ge för­sö­ker lad­da om ef­ter be­svi­kel­sen

Sve­ri­ge får av­slu­ta hand­bolls-EM med en pre­stige­fajt mot Nor­ge om en fem­te­plats. Sam­ti­digt var Blå­gult nä­ra en se­mi­fi­nal – en se­ger, i prak­ti­ken ett mål till, mot Frank­ri­ke ha­de räckt till me­dalj­mat­cher­na i Pa­ris.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT/DA­NI­EL KIHL­STRöM

I går på ef­ter­mid­da­gen av­gick tå­get från Nan­tes cen­tral­sta­tion med Pa­ris som slut­des­ti­na­tion. Om­bord fanns hand­bolls­lands­la­gen från Ryss­land, Frank­ri­ke och Sve­ri­ge. De två först­nämn­da ska spe­la EM-se­mi­fi­nal – Blå­gult ska käm­pa om en fem­te­plats. I dag vän­tar en rik­tig pre­stige­match mot Nor­ge.

– En häf­tig ut­ma­ning för oss. Vi har gjort två bra mat­cher nu och vi vill av­slu­ta med en se­ger. Even­tu­ellt står det en OS-kval­plats på spel. Det vet vi in­te nu, men det kan va­ra så, sä­ger för­bunds­kap­ten Henrik Sig­nell.

För­sö­ker job­ba bort tan­ken

Den svens­ka dröm­men om en se­mi­fi­nal lev­de i någ­ra tim­mar ef­ter över­kör­ning­en av re­dan se­mi­fi­nalkla­ra Ryss­land (39–30). Se­na­re un­der ons­dags­kväl­len tog dock Frank­ri­ke en kom­for­ta­bel se­ger över Ser­bi­en och Blå­gult blev trea i sin grupp i mel­lan­run­dan. Mar­gi­na­ler­na var dock små – om Sve­ri­ge ha­de vun­nit mot fran­sys­kor­na i sön­dags (21–21) ha­de den ef­ter­föl­jan­de se­gern mot Ryss­land in­ne­bu­rit en se­mi­fi­nal­plats.

– Jag för­sö­ker job­ba bort den tan­ken. Jag frå­gar Ma­lin (Till­man, lands­la­gets psy­ko­log) hur jag blir av med den, men som van­ligt sva­rar hon: stöt in­te bort då­li­ga tan­kar, ac­cep­te­ra dem. De finns där och det är okej att det känns li­te job­bigt ibland, sä­ger Sig­nell.

Men han fort­sät­ter:

– Just nu är det svårt att bli av med den tan­ken.

Full­träf­fen

Sve­ri­ge har bju­dit på ry­sar­kväl­lar i prin­cip var­je match­dag i Hall XXL i Nan­tes. Mot just Frank­ri­ke fick Blå­gult sin störs­ta full­träff när svens­kor­na ald­rig var i un­der­läge mot den re­ge­ran­de världs­mäs­ta­ren.

– Den tyc­ker jag var enorm, sä­ger Sig­nell om in­sat­sen mot fran­sys­kor­na.

Re­san till Pa­ris var ald­rig spikrak för hand­bolls­lands­la­get. Stor­skyt­ten Jo­han­na West­berg (gra­vid) läm­na­de åter­bud kort in­nan sam­ling­en. Mål­vak­ten Jo­han­na Bund­sen fick upp­ladd­ning­en störd av en hjärn­skak­ning och världs­stjär­nan och spel­för­de­la­ren Isa­bel­le ”Bel­la” Gulldén kom dit med en ska­dad fot och har spe­lat EM med smär­ta. Un­der mäs­ter­ska­pet för­svann hö­gersex­an Da­ni­e­la Gus­tin med ett av­sli­tet kors­band och lag­kap­te­nen Sa­bi­na Jacob­sen har in­te spe­lat de tre se­nas­te mat­cher­na på grund av en ljumsk­ska­da.

Va­rit käm­pigt

– Det har va­rit myc­ket och käm­pigt och än­då tyc­ker jag att vi har spe­lat upp oss. Det ha­de va­rit surt att av­slu­ta med en då­lig pla­ce­ring – nu tyc­ker jag att en fem­te- el­ler sjät­te­plats skul­le va­ra med mer­smak rent pre­sta­tions­mäs­sigt, sä­ger Henrik Sig­nell.

I pla­ce­rings­mat­chen vän­tar ett Nor­ge som gick fram som en slåt­ter­ma­skin i mel­lan­run­dan i Nan­cy och kros­sa­de Ung­ern, Ne­der­län­der­na och Spa­ni­en. Till slut var grann­lan­det ett mål kort från se­mi­fi­nal och för förs­ta gång­en på 18 år mis­sar Nor­ge en EM-fi­nal.

– Nor­ge har ju spe­lat upp sig nå­got ko­pi­öst. Det är som gam­la go­da Nor­ge, som man kanske in­te kän­de igen i bör­jan av tur­ne­ring­en. Men de har verk­li­gen im­po­ne­rat, sä­ger Sig­nell.

Blå­gult vann det se­nas­te mö­tet. I grupp­fi­na­len vid VM i fjol – när Sve­ri­ge till slut blev fy­ra och Nor­ge tog sil­ver – blev det svensk 32–28-se­ger.

– Jag tror in­te att Nor­ge vill för­lo­ra mot oss igen. De är nog ful­la av re­vansch. Men vi har ock­så spe­lat upp oss och vill av­slu­ta med en vinst, sä­ger Henrik Sig­nell.

FO­TO: TT/JO­NAS EK­STRö­MER

■Sve­ri­ges Nat­halie Hag­man hyl­las av lag­kam­ra­ter­na ef­ter att hon skju­tit smått otro­li­ga 17 mål mot Ryss­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.