Sve­ri­ge föll en­kelt: ”Vår bäs­ta match i år”

Fin­land spe­la­de ut Sve­ri­ge, vann rätt­vist i hem­ma­tur­ne­ring­en och fick snabb re­vansch ef­ter tis­da­gens smäll. Spe­lar­na var rik­tigt fo­ku­se­ra­de och det syn­tes, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pa­si Musto­nen.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/MATS AHL­NäS

I tis­dags föll Fin­land högst ovän­tat i veckans förs­ta lands­kamp. Ja­pan gav Dam­le­jo­nen nå­got att fun­de­ra på, men när EHT-tur­ne­ring­en kom till Tam­mer­fors var det ab­so­lut ing­et snack om sa­ken.

Fin­land slog Sve­ri­ge med 2–0 ef­ter ett kraf­tigt spel­mäs­sigt över­tag. Hem­ma­la­get vann skottsta­tisti­ken med 33–11, siff­ror som sä­ger allt om hur match­bil­den såg ut.

– Vår bäs­ta match för året. Vi spe­la­de en­kelt och pres­sa­de ner dem. Spe­lar­na var rik­tigt fo­ku­se­ra­de och det syn­tes, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Pa­si Musto­nen och fort­sät­ter:

– Mot Ja­pan var fle­ra spe­la­re in­te på topp. Det var en bra väckar­kloc­ka. Nu gav spe­lar­na svar på tal.

”Rik­tigt kul att spe­la i Tam­mer­fors”

Lag­kap­te­nen Jen­ni Hi­i­ri­ko­ski hål­ler med.

– Det var rik­tigt kul att spe­la här i Tam­mer­fors. Vi ha­de re­vanschlus­ta och vil­le spe­la en sta­bil match. Vi job­ba­de hårt och vann.

Det tog än­då näs­tan en pe­ri­od in­nan Fin­land spräck­te nol­lan. Vil­ma Tans­ka­nen pe­ta­de in 1–0 med en dryg mi­nut kvar till förs­ta pa­u­sen.

I den and­ra pe­ri­o­den fort­sat­te hem­ma­do­mi­nan­sen. Ron­ja Sa­vo­lai­nen ut­ö­ka­de i po­wer­play när dus­ten ha­de nått halv­vägs.

– Vi var in­te rik­tigt vak­na mot Ja­pan, men vi pra­ta­de om vad vi mås­te för­bätt­ra till den här mat­chen. Vi var väl­digt bra nu och Sve­ri­ge ha­de in­te många chan­ser, sä­ger Sa­vo­lai­nen.

Dam­le­jo­nen spe­lar två mat­cher till un­der slu­tet av vec­kan. I dag vän­tar Tyskland och i mor­gon av­slu­tar man mot Schweiz.

FO­TO: SPT/MATS AHl­NäS

Michelle Karvinen spe­la­de fram till Fin­lands and­ra mål.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.