Hand­bol­len i To­kyo-OS 2020

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Vin­na­ren i årets EM är klart för OS i To­kyo 2020 i form av kon­ti­nent­mäs­ta­re. Två­an får en OSkval­plats och det kan även EM-tre­an få om ett eu­ro­pe­iskt lag vin­ner VM i Ja­pan näs­ta år. Om det blir sam­ma vin­na­re i VM som i årets Eu­ro­pa­mäs­ter­skap får EM-två­an en di­rekt­plats till OS.

●●Om sam­ma lag går långt i VM i Ja­pan 2019 som i EM kan dock OSkval­plat­ser­na bör­ja sipp­ra nedåt i årets EM-ta­bell. Till OS 2008 och 2012 gick kval­plat­ser­na än­da ner till EM-åt­tor­na. In­för OS i Rio de Ja­nei­ro 2016 kräv­des det dock en fjär­de­plats i EM för att få spe­la ett OS-kval. To­talt sett är det en­dast tolv lag som får del­ta i ett olym­piskt spel och Sve­ri­ge har nu spe­lat tre ra­ka OS-tur­ne­ring­ar.

●●De som är di­rekt­kva­li­fi­ce­ra­de till OS är värd­na­tio­nen Ja­pan, VM-vin­na­ren 2019 och fy­ra kon­ti­nent­mäs­ta­re (Eu­ro­pa, Asi­en, Sy­da­me­ri­ka och Afri­ka). An­go­la säk­ra­de ny­li­gen sin plats ge­nom att vin­na det af­ri­kans­ka mäs­ter­ska­pet.

●●Tolv lag går till kval om res­te­ran­de plat­ser. De rör sig om lag 2–7 i VM näs­ta år, plus två lag från de två bäs­ta kon­ti­nen­ter­na i VM samt ett från de övri­ga två kon­ti­nen­ter­na. De de­las upp i tre fyr­lags­grup­per och de två främs­ta får spe­la OS. Kvaltur­ne­ring­en hålls 19–22 mars 2020.

Käl­la: Svens­ka hand­bolls­för­bun­det och Eu­ro­pe­is­ka hand­bolls­för­bun­det

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.