Blytung av­slut­ning för Le­jo­nen – tap­pa­de en klar led­ning

Ef­ter nio pe­ri­o­der ut­an in­släppt mål sprack Le­jo­nens nol­la. Se­dan kom kall­du­schar­na i tät följd. Tjec­ki­en vän­de och slog Fin­land ef­ter straf­far.

Hufvudstadsbladet - - Sport - sPt/Mats aHl­näs

Juk­ka Ja­lo­nens ishoc­key­lands­lag av­slu­ta­de sä­song­ens förs­ta EHT-tur­ne­ring på all­ra bäs­ta sätt när man tog två 3–0-seg­rar. En må­nad se­na­re fort­sat­te Le­jo­nen in­te på den vä­gen.

I går ra­sa­de lands­la­get ihop i tred­je pe­ri­o­den och fick se sig be­seg­rat. Det blev till slut 3–4 ef­ter straf­far mot Tjec­ki­en i star­ten av den rys­ka EHT-tur­ne­ring­en.

Pre­cis som då la­gen möt­tes se­nast i Helsing­fors var för­ut­sätt­ning­ar­na li­te an­norlun­da. För en må­nad se­dan hed­ra­des Kim­mo Ti­mo­nen när hans lands­lags­trö­ja his­sa­des upp i ta­ket, på tors­da­gen fick Ti­mo Ju­ti­la en lik­nan­de hyll­ning i Tam­mer­fors.

De fin­länds­ka spe­lar­na ha­de av­slu­tat upp­värm­ning­en över en tim­me fö­re ned­släpp på grund av ce­re­mo­nin, men det märk­tes in­te nämn­värt. Fin­land in­led­de piggt och tog ock­så led­ning­en i förs­ta pe­ri­o­den.

Då 18.53 var spe­lat skic­ka­de de­bu­tan­ten An­rei Ha­ku­li­nen in 1–0 ef­ter för­ar­be­te av Jes­se Vir­ta­nen. Den led­ning­en ut­ö­ka­de Ju­u­so Pu­us­ti­nen – of­ta far­lig och fö­re­tag­sam – när han styr­de in 2–0 i bör­jan av den and­ra pe­ri­o­den.

Snab­ba tjec­kis­ka mål

Det and­ra må­let gav Fin­land mer kraft och man vi­sa­de upp den snab­ba, ef­fek­ti­va hoc­keyn som Ja­lo­nen vill se. I mit­ten av and­ra kom ock­så 3–0 ef­ter en spel­vänd­ning. To­ni Ra­ja­la åk­te rakt in i an­fall­s­zon och kru­ta­de in puc­ken ba­kom Si­mon Hru­bec med ett slagskott.

I bör­jan av tred­je pe­ri­o­den hann verk­lig­he­ten ikapp Fin­land. Ef­ter to­talt nio pe­ri­o­der ut­an in­släppt mål kom två kall­du­schar i rask takt och helt plöts­ligt var det spännande.

Med 51.24 spe­lat var det kvit­te­rat. To­mas Kund­ra­tek dund­ra­de in 3–3 och full­bor­da­de en stark upp­hämt­ning.

För­läng­ning­en blev mål­lös och det he­la av­gjor­des på straf­far. Där blev Do­mi­nik Ku­b­a­lik hjäl­te för Tjec­ki­en.

Le­jo­nen åker till Ryss­land för att kla­ra av veckans två övri­ga mat­cher. I mor­gon står Sve­ri­ge för mot­stån­det i Moskva och på sön­dag av­slu­tar Fin­land mot Ryss­land i en publik­fest. Dus­ten spe­las på Krestov­skij-sta­di­on i S:t Pe­ters­burg. Just nu har un­ge­fär 60 000 bil­jet­ter sålts till mat­chen.

FO­TO: lEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Jo­ni Or­tio tving­a­des ka­pi­tu­le­ra fle­ra gång­er om i tred­je pe­ri­o­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.