Li­ka spännande som en­ga­ge­ran­de

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL [email protected]­lum­bus.fi

DRA­MA/THRILLER

Kursk

Re­gi: Tho­mas Vin­ter­berg. Ma­nus: Ro­bert Ro­dat. Fo­to: Ant­ho­ny Dod Mant­le. I rol­ler­na: Matt­hi­as Scho­e­naerts, Léa Seydoux, Co­lin Firth, Max von Sydow.

Tho­mas Vin­ter­berg är en av Dan­marks främs­ta nu­tids­re­gis­sö­rer, man­nen ba­kom fil­mer – och mäs­ter­verk – som Fes­ten, Jak­ten och Kol­lek­ti­vet.

Fullt li­ka bra har Vin­ter­berg in­te lyc­kats med si­na eng­elsk­språ­ki­ga pro­duk­tio­ner (It´s All About Lo­ve, De­ar Wen­dy, Far from the Mad­de­ning Crowd), kanske för att re­gis­sö­ren här in­te har sam­ma kon­troll. Med bre­da­re eko­no­mis­ka ra­mar föl­jer i re­gel ett sma­la­re ma­növre­rings­ut­rym­me.

Följakt­li­gen är ock­så Kursk, ef­ter den för­o­lyc­ka­de rys­ka atomu­bå­ten, nå­got av en mainstream­film – en välun­der­byggd och spännande, mäk­ta gri­pan­de så­dan. De facto ta­lar vi om en dra­mat­hril­ler som tor­de till­freds­stäl­la även ubåts­films­fa­na­ti­ker­na, ing­et lätt­flir­tat säll­skap.

Och trots att det nu gått näs­tan tju­go år se­dan olyc­kan på Ba­rents hav kän­ner man igen det cy­nis­ka stor­makts­po­li­tis­ka spe­let där strikt na­tio­nel­la in­tres­sen ställs mot om­tan­ken om ge­me­ne sol­dat, i det här fal­let ma­tro­ser i sjö­nöd.

Myc­ket hand­lar det om Mi­hail Ave­rin (Matt­hi­as Scho­e­naerts) som vi in­led­nings­vis träf­far på land­bac­ken, i säll­skap av hust­ru (fran­sys­kan Léa Se­doux) och son. Till på kö­pet lu­tar det mot fa­mil­je­tillök­ning, ba­ra att gra­tu­le­ra.

Ryskt sjöslag

Drar ihop sig till bröl­lop gör det ock­så, när en sjö­manskol­le­ga seg­lar in i den äk­ten­skap­li­ga ham­nen (jäm­för med Mi­chael Ci­mi­nos De­er Hun­ter). Det sker in­te över­ras­kan­de till ack- om­pan­je­mang av ett re­gel­rätt sjöslag, rus­si­an sty­le.

På det föl­jer en flottöv­ning i Nor-

ra isha­vet, den förs­ta på tio år. En an­nan sak är ju se­dan att den rys­ka flot­tan sett bätt­re da­gar, myc­ket har rostat till skrot.

I den me­ning­en hör atomu­bå­ten K-141 Kursk till de bätt­re i klas­sen, låt va­ra att be­sätt­ning­en är täm­li­gen oer­fa­ren. Se­dan går det som det går, att en över­het­tad öv­ningstor­ped ex­plo­de­rar i för­tid.

Det ena le­der till det and­ra med den på­följd att en stor del av be­sätt­ning­en får sät­ta li­vet till sam­ti­digt som Kursk får bot­ten­kän­ning. Ett tju­go­tal över­le­ver ex­plo­sio­ner­na om­bord, bland dem vår vän ”Mi­sja”, men sy­re­bris­ten och det kal­la vatt­net gör att ti­den hål­ler på att rin­na ut.

Ett är sä­kert, Kursk lär in­te bli nå­gon stör­re hit i Kreml. In­te ba­ra pe­kar Vin­ter­berg – och ma­nus­för­fat­ta­ren Ro­bert Ro­dat (Räd­da sol­dat Ry- an) – på den till sy­nes evi­ga kon­flik­ten mel­lan det rys­ka ci­vil­sam­häl­let och ett myn­dig­hets­ma­ski­ne­ri som blankt strun­tar i de an­hö­ri­gas på­stöt­ning­ar.

Li­ka illa­vars­lan­de är den när­mast pa­ra­noi­da na­tio­nel­la stolt­he­ten som gör att den rys­ka flot­tan, il­la ut­rus­tad med tan­ke på rädd­nings­upp­dra­get, in­led­nings­vis skju­ter ner eng­els­män­nens och norr­män­nens er­bju­dan­de om handräck­ning.

Nyk­ter kamp

För flot­tan och dess ta­les­män är det vik­ti­ga­re att stå på sig och hål­la god min, lå­ta för­stå att det egent­li­gen är ”Na­tos ag­gres­si­vi­tet” som är pro­ble­met.

Men spännande är det, stund­vis även klaust­ro­fo­biskt. Sce­nen där Mi­hail i en över­sväm­mad sek­tion av ubå­ten för­sö­ker le­ta re­da på livsvik­ti­ga sy­re­pa­tro­ner är rätt och slätt gast­kra­man­de.

Även i öv­rigt är Kursk nyk­tert och pas­sio­ne­rat ar­be­te, en film där den de­spe­ra­ta kam­pen för över­lev­nad var­vas med sti­gan­de oro på hem­ma­fron­ten.

På tal om språk­frå­gan spo­lar man här de yvi­ga rys­ka ac­cen­ter­na till för­mån för en gång­bar all­mä­neng­els­ka. Och en skå­de­spelar­be­sätt­ning från när och fjär­ran.

In­led­nings­vis kanske man snör­per på nä­san åt en Gustaf Ham­marsten, Lars Brygg­man och Pernilla Au­gust i pyt­tesmå bi­rol­ler, men det är ba­ra en tids­frå­ga in­nan rö­ken läg­ger sig och pul­sen sti­ger.

FO­TO: MI­KA COTELLON

Matt­hi­as Scho­e­naerts är kap­ten­löjt­nant som går om­bord på ubå­ten Kursk vid Ba­rents hav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.