In­te till­räck­ligt med sting

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL

ANI­MA­TION/BARN

Lus­ti­ga små kryp

Re­gi: An­toon Krings. Ma­nus: Ar­naud Bou­ron & An­toon Krings. Dub­bat till svens­ka och fins­ka.

När da­to­ra­ni­ma­tio­nen var ung, på nit­ti­o­ta­let, hör­de små­kry­pen till de främs­ta af­fisch­nam­nen. Tän­ker på fil­mer som Antz/My­ror och på Ett små­kryps liv, den sist­nämn­da en er­känt spral­lig Pixar­pjäs.

I Lus­ti­ga små kryp (Drô­les de pe­ti­tes bê­tes) vän­tar mer av sam­ma va­ra, fast nu i fransk re­gi. Hand­ling­en i fil­men är för­lagd till ett sur­ran­de bi­sam­häl­le som får på­häls­ning av en syr­sa – en kring­re­san­de va­ri­e­téar­tist med ett snällt sagt bro­kigt för­flu­tet.

Av en slump får vår hjäl­te till en dejt med själ­vas­te bidrott­ning­en, en ”prin­ses­sa på vift”, på flykt un­dan si­na för­plik­tel­ser. Vad synd då att den go­da Mar­gu­e­ri­te i sam­band med det ro­man­tis­ka mö­tet blir kid­nap­pad av ge­ting­fu­ling­en Wen­dy som vill åt vad an­nat än ho­nung­en. Jo, och gis­sa vem som får skul­den för för­svin­nan­det.

Ly­ris­ka små­kryp

Tek­niskt är det väl ing­et stör­re fel på An­toon Krings Lus­ti­ga små kryp och gär­na skri­ver man un­der bud­ska­pet om att även främ­ling­ar och te­a­te­ra­por bör väl­kom­nas i ge­men­ska­pen.

Ett an­nat plus: i stäl­let för att ha­ka upp sig på de se­nas­te popör­häng­e­na spän­ner man för evigt grö­na La vie en ro­se, här i en ly­risk små­kryps­ver­sion med mån­sken i ryg­gen.

Trots det­ta vill det sig in­te rik­tigt. För­u­tom att hand­ling­en är mer än lov­ligt be­kant känns ka­rak­tärs­gal­le­ri­et väl ano­nymt. Ing­et som stic­ker ut där.

Den sista spi­ken i kis­tan le­ve­re­ras av den järn­hår­da kon­kur­ren­sen på barn­films­om­rå­det. Det ska myc­ket till in­nan man ra­tar en Grin­chen el­ler Pett­son och Fin­dus till för­mån för de lus­ti­ga små kry­pen som ba­ra in­te är till­räck­ligt lus­ti­ga.

Den sista spi­ken i kis­tan le­ve­re­ras av den järn­hår­da kon­kur­ren­sen på barn­films­om­rå­det. Det ska myc­ket till in­nan man ra­tar en Grin­chen el­ler Pett­son och Fin­dus till för­mån för de lus­ti­ga små kry­pen som ba­ra in­te är till­räck­ligt lus­ti­ga.

FO­TO: FILMIKAMARI

Små­kry­pen mås­te räd­da drott­ning­en och bo­et från un­der­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.