Jul­stäm­ning i de ung­as Nöt­knäp­pa­re

Ba­lett­läro­an­stal­tens ver­sion av jul­klas­si­kern Nöt­knäp­pa­ren är en lyc­kad hel­het med 160 barn och unga på sce­nen, skri­ver HBL:s re­cen­sent Jen­ny Jä­ger­horn-Ta­ber­mann.

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

DANS

Ba­lett­läro­an­stal­ten: Nöt­knäp­pa­ren

Ko­re­o­gra­fi: Wil­fri­ed Jacobs, del­vis ef­ter Ma­ri­us Pe­ti­pa och Lev Iva­nov. Mu­sik: Pjotr Tjaj­kov­skij. Ljus: Ve­sa Po­hjo­lai­nen. Re­pe­ti­tö­rer: An­neMa­rie Aho­la-Hi­i­to­la, Min­na Sten­vall, Op­hé­lie Ro­dig­hi­e­ro, Ri­ik­ka Ny­man, Sa­tu Sol­dan, Su­san­na Vi­ron­mä­ki, Su­vi He­lo, Ti­mo Kok­ko­nen, Ul­ri­ka Hall­berg, Vir­ve Ols­son, Wil­fri­ed Jacobs. 12.12.2018 Ge­ne­ral­re­pe­ti­tio­nen, Na­tio­na­lo­pe­rans Al­mi­sal.

För många är ba­let­ten Nöt­knäp­pa­ren, den väl­kän­da jul­sa­gan där Cla­ra och hen­nes nöt­knäp­par­sol­dat bjuds på ett fan­tas­tiskt även­tyr, en tra­di­tion som hör ju­len till. Då Na­tio­nal­ba­let­ten för va­ri­a­tio­nens skull var­vat med and­ra upp­sätt­ning­ar som Askung­en och Snödrott­ning­en är det ett väl­kom­met ini­ti­a­tiv att Ba­lett­läro­an­stal­ten nu satt upp jul­klas­si­kern på Al­mi­sa­lens scen. Och visst ger 160 barn och unga i ål­dern 7-19 på scen en all­de­les spe­ci­ell stäm­ning – en för­vän­tan och spän­ning som ba­ra barn kan för­med­la.

Ba­let­ten ba­se­rar sig på den tys­ke för­fat­ta­ren E.T.A Hoff­mans no­vell Nöt­knäp­pa­ren från 1816. Wil­fri­ed Jacobs ver­sion är en ned­ban­tad och bar­nan­pas­sad, drygt en tim­me lång ver­sion, som i öv­rig rätt långt föl­jer ori­gi­nal­ver­sio­nen av Ma­ri­us Pe­ti­pa och Lev Iva­nov. Vid tolvsla­get in­tas fa­mil­jen Stahl­baums jul­grans­pryd­da var­dags­rum av de sö­tas­te små möss som väc­ker den so­van­de Cla­ra. Hon blir för­skräckt över Rått­kung­en som för­sö­ker stjä­la hen­nes kä­ra nöt­knäp­par­doc­ka som hon fått av sin gud­far, herr Dros­sel­mey­er. Men den tuf­fa Cla­ra, som dan­sas av den säk­ra och in­le­vel­se­ful­la Vi­i­vi Ke­to­lai­nen, räd­dar bå­de sin nöt­knäp­pa­re och sig själv ge­nom att slänga en kud­de på Rått­kung­en. Den över­flö­di­ga snyft­mi­mi­ken ha­de än­då kun­nat läm­nas bort. En all­de­les be­då­ran­de ängla­kår, be­stå­en­de av små gos­sar och tö­ser i guld­ving­ar och -kro­nor le­der Cla­ra och Nöt­knäp­pa­ren som för­vand­lats till en prins till hans hem­land, Go­dis­lan­det. Prin­sen, Las­si Hir­vo­nen är späns­tig, sti­lig, ren och tek­niskt sta­bil. Med li­te mer själv­sä­ker­het, vil­ket han sä­kert får med åren är han ett fram­tids­löf­te. Det är ock­så den mu­si­ka­lis­ka och gra­ci­ö­sa Soc­ker­fén El­len Mä­ke­lä med vack­ra lin­jer och höga ben­lyft. Hon be­hö­ver ba­ra sam­la mer mas­sa och styr­ka. Pa­rets grand pas de deux är ljuvt och ly­riskt och so­lo­na sit­ter som en smäck.

De­ko­ren är spar­sma­kad och fo­kus lig­ger främst på dan­sen. Grupp­num­ren är välträ­na­de och trots små ska­van­ker – som var­je bal­le­ri­nas mar­dröm, tåsko­band som öpp­nas mitt i fö­re­ställ­ning­en – fort­sät­ter dan­sar­na proff­sigt. Li­te mer kun­de man i fort­sätt­ning­en sat­sa på tor­so och ar­mar, lå­ta ele­ver­na tän­ja li­te på grän­ser­na fram­för det strik­ta ba­lett­for­ma­tet.

I go­dis­lan­det upp­trä­der för­stås tra­di­tions­en­ligt de oli­ka et­nis­ka dan­sar­na: de pig­ga och kvic­ka ki­ne­sis­ka dan­sar­na, de sen­su­el­la ara­bis­ka dan­sar­na, de sö­ta och duk­ti­ga små ka­ra­mel­ler­na och de strin­gen­ta spans­ka dan­sar­na. Mir­le­ton­num­ret är onö­digt avan­ce­rat, tek­ni­ken hål­ler helt en­kelt in­te än­nu, bloms­ter­val­sen är där­e­mot ljuv och dan­sar­na i synk. I syn­ner­het de rys­ka dan­sar­na med si­na ko­sack­hopp och ak­ro­ba­tis­ka rö­rel­ser im­po­ne­rar. Hop­pas num­ret loc­kar fler kil­lar att in­tres­se­ra sig för ba­lett, gläd­jan­de nog finns här re­dan många unga be­gåv­ning­ar. När snö­fling­or­na sing­lar ner och myn­nar ut i Snö­fling­or­nas dans kän­ner jag hur jag får gås­hud och den ef­ter­läng­ta­de jul­stäm­ning­en ma­nas fram, kanske är det en kom­bi­na­tion av Tjaj­kov­skijs oer­hört vack­ra och käns­lostar­ka mu­sik, nostal­gi och en be­und­ran för den fi­na hel­het de unga be­gåv­ning­ar­na lyc­kats ska­pa.

JEN­NY Jä­GER­HORN-TA­BER­MANN

jen­ny.ja­ger­[email protected]­me­dia.fi

FO­TO: MIRKA KLEEMOLA

Prin­sen Las­si Hir­vo­nen och Vi­i­vi Ke­to­lai­nen som Cla­ra i Wil­fri­ed Jacobs ver­sion av Nöt­knäp­pa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.