Nit­ton brott

Hufvudstadsbladet - - Kultur - LIN­DA FORS­SELL Blog­gar på kor­kat.blogg.hbl.fi

Det är många som nu re­flek­te­rar över det gång­na året och huruvi­da snäll­he­ten har räckt till – ni vet ju vil­ken dag som snart är här. Och nej, jag me­nar in­te do­me­da­gen, ut­an julaf­ton, så klart. An­nat var det för brit­tis­ka bu­sar i slu­tet av 1700-ta­let och un­der he­la 1800-ta­let, de be­höv­de min­sann in­te gå runt och vån­da sig i oviss­het, ut­an där var det ra­ka puc­kar: de­por­te­ring till Au­stra­li­en var vad som vän­ta­de. Det­ta gäll­de för nit­ton på för­hand fast­ställ­da brott och straf­fet var an­ting­en dö­den, el­ler be­straff­ning ge­nom trans­por­te­ring, allt­så en en­kel­bil­jett till and­ra si­dan klo­tet.

Re­san till det nya lan­det var lång och far­lig och många av de döm­da re­se­nä­rer­na om­kom på vä­gen dit. För de mest hård­nac­ka­de fång­ar­na, de som verk­li­gen lyc­ka­des ta sig he­la vä­gen till Austra­li­ens kust, vän­ta­de en helt ny värld. De var pi­on­jä­rer i en straff­ko­lo­ni och till­sam­mans ska­pa­de de sig nya liv och bygg­de upp en helt ny till­va­ro. Det här lan­det blev se­der­me­ra en av värl­dens vik­ti­gas­te vin­kon­ti­nen­ter och 19 Cri­mes-vi­ner­na vill nu på sitt sätt ge fång­ar­nas tra­gis­ka öden en röst. Var­je flas­ka pryds näm­li­gen av ett fo­to­gra­fi på en verk­lig brotts­ling och på kor­ken av­slö­jar en textrad vil­ket av de 19 brot­ten som den be­gått.

19 Cri­mes Red Wi­ne 2017 (12,48 eu­ro) pryds av John Boy­le O’Reil­ly, en jour­na­list och po­et med ir­länds­ka röt­ter. Han döm­des år 1867 för lands­för­rä­de­ri och be­straf­fa­des med de­por­te­ring. Un­der den om­ska­kan­de re­san till Au­stra­li­en skrev han ett an­tal dik­ter om si­na upp­le­vel­ser och väl fram­me i det nya lan­det skic­ka­des han till ett fång­lä­ger i Bun­bu­ry, där han in­led­de en ro­mans med Jes­sie Wood­man, som var po­lis­mäs­ta­rens dot­ter. Det var in­te det smar­tas­te dra­get och ef­ter att ha ham­nat i (än­nu mer) trub­bel fick han ovän­tad hjälp av en ka­tolsk präst som hjälp­te ho­nom att fly. Flyk­ten in­vol­ve­ra­de en våg­hal­sig rodd­båts­färd på In­dis­ka oce­a­nen, skepp som in­te vil­le ge ho­nom skjuts och slut­li­gen en land­stig­ning på and­ra si­dan jor­den, i New York i Ame­ri­ka.

Nåväl, John gif­te sig, bil­da­de fa­milj och lev­de lyck­lig i Boston tills han en dag dog, frid­fullt sit­tan­de i en stol i sitt ar­bets­rum 1890. Själ­va vi­net då – det är fyl­ligt och runt till karak­tä­ren och gjort på dru­vor­na Shi­raz, Gre­nache och Ma­ta­ro. Dof­ten av va­nilj är in­bju­dan­de och sma­ken bju­der på var­ma aro­mer av blå­bär, cho­klad och ce­der­trä. En viss rest­söt­ma gör vi­net lätt­druc­ket och var­dag­ligt – tes­ta till piz­za, pas­ta och and­ra re­jä­la men enk­la rät­ter.

PS: Lad­da ner gra­tis-ap­pen Living Wi­ne La­bels för att via te­le­fo­nen få se eti­ket­ten vak­na till liv, och hö­ra John be­rät­ta sin sto­ry själv!

FO­TO: ELISABEH SANDELIN

Ljus i mörk­ret. Ka­pel­let är vac­kert upp­lyst i Es­pla­nad­par­ken i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.