Barn och barn­barn sjung­er med Kyrkslätts Manskör

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Kyrkslätts Manskör har fått för­stärk­ning av unga för­må­gor i sin tra­di­tio­nel­la jul­kon­sert. En barn­kör som be­står av kör­med­lem­mars barn och barn­barn med­ver­kar näm­li­gen i kon­ser­ten. Bar­nen är i ål­dern 6–12 år och de di­ri­ge­ras ock­så av Bar­bro Smeds.

Det blir två jul­kon­ser­ter, varav den förs­ta hålls sön­da­gen den 16 de­cem­ber kloc­kan 16 i Sjun­deå kyr­ka och den and­ra tis­da­gen den 18 de­cem­ber kloc­kan 19 i Kyrkslätts kyr­ka. Kö­ren ac­kom­pan­je­ras av Mau­riz Bru­nell och Kristi­an Ny­man och so­list är Rik­hard Hed­berg från Can­to­res Mi­no­res. Sjun­deå lu­cia och Kyrkslätts lu­cia med­ver­kar ock­så.

Pro­gram­blad för 15 eu­ro säljs vid dör­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.