Stu­dent­kö­rer ger ge­men­sam jul­kon­sert

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Stu­dent­kö­rer­na Aka­de­mis­ka dam­kö­ren Ly­ran och Aka­de­mis­ka sång­för­e­ning­en bju­der på vack­ra to­ner i si­na tra­di­tions­en­li­ga jul­kon­ser­ter, som har va­rit en publikfa­vo­rit i över tre de­cen­ni­er. Här får publi­ken upp­le­va en dam­kör, en manskör och en stor blan­dad kör. Di­ri­gen­ter är Jut­ta Sep­pi­nen och Ka­ri Turu­nen. Mez­zo­so­pra­nen Eri­ca Back med­ver­kar i kon­ser­ten i Pau­lu­s­kyr­kan, me­dan so­pra­nen Tu­u­li Lin­de­berg del­tar i de övri­ga kon­ser­ter­na.

Re­per­to­a­ren be­står bå­de av väl­be­kan­ta julsång­er och mer ex­o­tis­ka styc­ken. Det ord­nas i år fy­ra kon­ser­ter, varav den förs­ta i Sib­bo kyr­ka fre­da­gen den 14 de­cem­ber kloc­kan 19.30. De övri­ga hålls i Helsing­fors näs­ta vec­ka, tis­da­gen den 18 de­cem­ber kloc­kan 19 i Pau­lu­s­kyr­kan och fre­da­gen den 21 de­cem­ber kloc­kan 18 och 20.30 i Jo­han­nes­kyr­kan på Hög­bergs­ga­tan 12.

FO­TO: EMIL FLOMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.