Mak­ten och fol­ket

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron la­de bräns­leskat­ten på hyl­lan och har ta­lat di­rekt till fol­ket. Men De gu­la väs­tar­na ger sig in­te. Nya protester är ut­lo­va­de till vec­ko­slu­tet.

De gu­la väs­tar­na är olik var­je an­nan rö­rel­se som har fö­re­kom­mit i Frank­ri­ke. Rö­rel­sen upp­stod på nä­tet ut­an att det fanns nå­gon klar le­da­re el­ler nå­got par­ti som stod ba­kom den. Det frans­ka po­li­tis­ka eta­blis­se­mang­et är i kris och rös­ter höjs nu för att den så kal­la­de fem­te re­pu­bli­ken bor­de er­sät­tas av en sjät­te.

Run­tom i värl­den hos­tar de­mo­kra­ti­ma­ski­nen. När slu­ta­de mak­ten att lyss­na på fol­ket och hur kom­mer vi vi­da­re?

I de­bat­ten del­tar jour­na­lis­ten Jo­han Toll­ger­dt som bott i Frank­ri­ke i fyr­tio år, Aman­da Pa­sa­nen som är ny­vald ord­fö­ran­de för Grö­na unga, vd Risto E.J. Pent­ti­lä som en gång i ti­den star­ta­de upp­stickar­par­ti­et Ung­fin­nar­na och so­ci­o­lo­gen och väns­ter­för­bun­da­ren Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo. De­bat­ten leds av Mar­kus Ek­holm. Yle Ve­ga 12.03, re­pris 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.