Förr skäm­des man över att be­rät­ta att man valt kan­di­dat ut­gå­en­de från en val­kom­pass, men i dag ta­lar de unga om det som en själv­klar­het.

Val­kom­pas­sen har gått från att va­ra skäm­mig och kon­tro­ver­si­ell till att bli orak­let som ger snab­ba svar, skri­ver bi­trä­dan­de chefre­dak­tör Le­na Skog­berg.

Hufvudstadsbladet - - Front Page -

Viss­te ni att val­kom­pas­sen är en fin­ländsk uppfinning? Den förs­ta såg da­gens ljus i EU-va­let 1996 och det var Yle som för­lös­te den, med jour­na­lis­ten Erk­ki Vihto­nen som barn­mors­ka. In­ter­net var en ny be­kant­skap och Yle ha­de öpp­nat si­na förs­ta nät­si­dor en­dast två år ti­di­ga­re, 1994.

– Jag fick idén av ett in­ter­ak­tivt frå­ge­bat­te­ri på CNN, har Vihto­nen be­rät­tat i en in­ter­vju för sin gam­la ar­bets­gi­va­re. Det vi­sa­de sig va­ra en lyc­ko­sam idé: – Om CNN:s ver­sion var en mo­tor­båt kom vår val­kom­pass ut som ett han­gar­far­tyg.

När vi nu, 24 år se­na­re, står in­för in­te ba­ra ett riks­dags­val ut­an ock­så ett EUval, kom­mer många av oss att frå­ga råd om hur vi ska rös­ta av de all­ve­tan­de al­go­rit­mer som styr kan­di­dat­tes­ten.

– Ju fler kan­di­da­ter i ett val, desto stör­re be­ty­del­se har val­kom­pas­ser­na, sä­ger en av Fin­lands mesta val­fors­ka­re, Sa­mi Borg.

För till­fäl­let på­går forsk­ning vid Tam­mer­fors uni­ver­si­tet om vil­ken be­ty­del­se val­kom­pas­ser­na har i ett val, men re­dan nu vå­gar uni­ver­si­tets­lek­tor Borg på­stå att kan­di­dat­tes­ter­nas be­ty­del­se väx­er.

– Sär­skilt bland unga är val­kom­pas­ser­na vik­ti­ga i jak­ten på rätt kan­di­dat. I äld­re års­grup­per fun­ge­rar de me­ra som en be­kräf­tel­se på det man re­dan vet.

Många an­vän­der dem ock­så som in­fo­tain­ment.

– Men i ål­ders­grup­pen 18–30-åring­ar sva­rar he­la 66 pro­cent att val­kom­pas­ser­na är det snab­bas­te sät­tet att få in­for­ma­tion på.

Borg, som pre­sen­te­ra­de forsk­ning­en vid ett se­mi­na­ri­um i Helsing­fors för­ra vec­kan, drar på mun­nen:

– Förr skäm­des man över att be­rät­ta att man valt kan­di­dat ut­i­från en val­kom­pass, men i dag ta­lar de unga om det som en själv­klar­het. Vår forsk­ning vi­sar att 40 pro­cent av väl­jar­na hän­vi­sar till val­kom­pas­ser­na i oli­ka sam­man­hang ut­an att upp­le­va det som kon­tro­ver­si­ellt.

Vad är det då som gör Fin­land till val­kom­pas­ser­nas för­lo­va­de land? En för­kla­ring är vårt val­sy­stem, det vill sä­ga per­son­val i stäl­let för list­val, med allt vad det in­ne­bär. Ur väl­jar­nas syn­punkt är det ett av värl­dens snå­ri­gas­te val­sy­stem som krä­ver myc­ket av den en­skil­da väl­ja­ren. I den snår­sko­gen, med en stor mängd kan­di­da­ter, ger val­kom­pas­ser­na en över­sikt över kan­di­da­ter­na och vad de står för.

En an­nan om­stän­dig­het som skil­jer Fin­land från många and­ra län­der är att val­kom­pas­ser­na från all­ra förs­ta bör­jan har va­rit me­di­e­hu­sens uppfinning, och in­te som i en del län­der driv­na av aka­de­mi­ker el­ler (lob­by)or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Fin­länds­ka val­kom­pas­ser är i re­gel par­ti­po­li­tiskt ne­utra­la, öpp­na, trans­pa­ren­ta – ut­om möj­li­gen vad gäl­ler den bakom­lig­gan­de me­to­di­ken. De är ock­så hyf­sat lät­ta att an­vän­da. Man kan sä­ga att de på det sto­ra he­la är på­lit­li­ga och hål­ler hög kva­li­tet, sä­ger Borg.

Sam­ti­digt kan man ock­så häv­da att den om­kring­lig­gan­de värl­den har för­änd­rats mer än val­kom­pas­ser­na. De är fort­fa­ran­de upp­bygg­da med sam­ma lo­gik, och det är fort­fa­ran­de sam­ma frå­gor om Na­to som snur­rar på i frå­ge­bat­te­ri­er­na. Tek­ni­ken har ut­veck­lats, men till sitt in­ne­håll bju­der de på få över­rask­ning­ar.

Dags för näs­ta ge­ne­ra­tion av val­kom­pas­ser allt­så? Ja, gär­na, sva­rar fors­kar­na, men ger inga led­trå­dar om vad det kun­de va­ra.

Men kanske det in­te är val­fors­kar­na som ska ge oss val­kom­pass 2.0. Kanske det är de unga väl­jar­na som an­vän­der kan­di­dat­tes­ten som ett se­ri­öst verk­tyg. De som den här vå­ren, med lätt sti­gan­de pa­nik, kom­mer att tän­ka: Hjälp, vem ska jag rös­ta på?

”Vad är det då som gör Fin­land till val­kom­pas­ser­nas för­lo­va­de land? En för­kla­ring är vårt val­sy­stem, det vill sä­ga per­son­val i stäl­let för list­val, med allt vad det in­ne­bär.”

LE­NA SKOG­BERG

Bi­trä­dan­de an­sva­rig ut­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.