Hufvudstadsbladet

Historiska fö­re­bil­der

- Entertainment · Arts · Lapin Kansa

● Överstin­nans historiska fö­re­bild är An­nik­ki Ka­ri­ni­e­mi (1913–1984), för­fat­ta­re till ett stort an­tal ro­ma­ner, pjä­ser, barn­böc­ker och vild­marks­skild­ring­ar på fins­ka.

● Ka­ri­ni­e­mi var 1944–1962 gift med övers­te Oi­va Wil­la­mo, kom­men­dör för gräns­be­vak­nings­vä­sen­det i Lapp­land. Sitt äk­ten­skap med Wil­la­mo skild­rar hon bru­talt i den själv­bi­o­gra­fis­ka ro­ma­nen Erään avi­o­li­i­ton ana­to­mia (1968).

● Ka­ri­ni­e­mi var en of­ta sedd gäst i Ro­sa Liksoms barn­doms­hem i Lo­hijär­vi, Över­tor­neå, och en känd per­son i trak­ten, lik­som Wil­la­mo. ”Bå­da om­ta­la­des som na­zis­ter”, sä­ger Ro­sa Lik­som i en in­ter­vju i La­pin Kan­sa (24.11. 2017)

● Ka­ri­ni­e­mis liv och hen­nes äk­ten­skap med Wil­la­mo ut­gör ram­ver­ket för Liksoms ro­man, men för­fat­ta­ren be­to­nar att bo­ken är fik­tiv. ”Mitt rät­te­snö­re var att även om allt som be­skrivs i bo­ken in­te har hänt i verk­lig­he­ten, så kun­de det ha hänt”, sä­ger Lik­som i sam­ma in­ter­vju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland