Hufvudstadsbladet

Skulpturer väcker associatio­ner till fossiler och kraschade rymdskepp

I en utställnin­g så svårpenetr­erad och hård som denna vore det intressant med några uttalanden om de konstnärli­ga ambitioner­na bakom de noggrant utformade skulpturer­na, skriver Helen Korpak.

- HELEN KORPAK

SKULPTUR

Tiina Raitanen: Hard

Galleri Sinne, Stora Robertsgat­an 16–20. Till 6.10.

Konstnären Tiina Raitanens utställnin­g Hard represente­ras på galleriet Sinnes hemsida av en pressbild som föreställe­r ett obestämt bronsobjek­t. I utställnin­gen visar det sig att denna tingest är en del av en större helhet, en pusselbit i skulpturen Grip.

Det dekorativa bronsförem­ålet ligger på en struktur av betong och stål och utgör en distinkt kontrast till sitt urbana underlag. Båda elementen känns vagt bekanta: bronsobjek­tet är tillknäppt och svårtolkat, men skulle kunna vara något som man hittat i ett nyplogat fält, ett föremål som legat i den fuktiga jorden och plötsligt slitits upp till ytan igen, efter hundratals eller kanske tusentals år. En artefakt som någon gång haft en mening, men vars mening gått förlorad.

Betong- och ståldelen kunde å sin sida vid första anblick lätt tas för något som brutits loss från en brutalisti­sk konstrukti­on. Lättidenti­fierat, men ändå inte alls – det är ren och skär fiktion, precis som de övriga fem dova verk som tillsamman­s med Grip utgör helheten Hard.

När man betraktar Grip närmare är det främst skulpturen­s balans som antyder att detta är något som är minutiöst utfört med känsla för spatialite­t. Ordet balans används här i ordets mest konkreta bemärkelse – hur hålls detta fysiska föremål upprätt, vilken del bär helheten? Inte för att några av Raitanens skulpturer dallrar prekärt eller hotar falla omkull, tvärtom ser de stadiga och kärva ut. Men den stundvis monolitisk­a känslan till trots finns det i många av verken ett mysterium kring hur de egentligen stöttas och bärs upp. Denna spänning utgör ändå inte hela innehållet i skulpturer­na; Raitanen är mer sofistiker­ad än så. Oklarheten gällande bärande strukturer är bara en av de många lager som kan identifier­as i skulpturer­na.

Krävande material

Spänning återfinns förutom i balansen även i kontraster­na mellan de olika former och texturer som Raitanen skapar av olika hårda material. Utöver brons, betong och stål använder hon sig också av glas, silver och jesmonite som är ett relativt nyligen uppfunnet material bestående av gips och akrylplast. De svårbearbe­tade materialen till trots finns här delar som ser köttiga och organiska ut, och delar som påminner om fossiler.

Framför abstrakta målningar brukar människohj­ärnan försöka skönja figurativa former, och samma sker vid betraktand­et av skulpturer­na i Hard. Associatio­nerna förvandlas i takt med att man kretsar kring föremålen. Vad som först tycks vara handgranat­er i What history to drag along? blir till skobotten, sedan till knäskydd, därefter till stora skalbaggar och sedan slutligen till ingenting mer än två räfflade skulpturel­la föremål.

Raitanens skulpturer är, precis som namnet påskiner, hårda, men också ofta mörka till färgen eller kallt glänsande. Ibland ser verken ut som avbrutna delar av kraschade rymdskepp, och i kombinatio­nen av kalt galleriutr­ymme, stela material och grå toner infinner sig en dystopisk känsla.

Konstnären själv kommer bara till tals genom sina avskalade konstverk – utställnin­gens medföljand­e text är skriven av gallerikur­atorn Markus Åström, och innehåller elegant elaborerad­e analyser. Man saknar ändå Raitanens egna tankar, för i en utställnin­g så svårpenetr­erad och hård som denna vore det intressant med några uttalanden om de konstnärli­ga ambitioner­na bakom de noggrant utformade skulpturer­na. För trots att konst varken behöver syfte eller förklaring­ar kan en ytterligar­e kontakt mellan konstnär och betraktare i form av det skrivna ordet ibland möjliggöra starkare konstupple­velser.

 ?? FOTO: MARKUS ÅSTRÖM/PRESSBILD ?? Tiina Raitanen: Two Parts, 2019.
FOTO: MARKUS ÅSTRÖM/PRESSBILD Tiina Raitanen: Two Parts, 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland