Hufvudstadsbladet

Berikande om kontrollsa­mhällets former

Maria Matinmikko­s diktroman blir politiskt intressant när den överger den direkt politiska utsagan.

- kultur@hbl.fi VALTER SANDELL

I november offentligg­jordes först en lång lista på 18 böcker som hade möjlighet att kandidera för Runebergsp­riset 2020. Tre veckor senare var det sedan dags för den slutliga kandidatli­stan på åtta titlar. Vinnaren offentligg­örs på Runebergsd­agen den 5 februari.

Publicerin­gen av den långa listan var ett lyckat drag. Juryn lyfte flera utropsteck­en ur det skönlitter­ära utbudet 2019, och flera experiment­ella och genreövers­kridande verk, som Maria Matinmikko­s Kolkka och Pontus Purokurus Römaani, rymdes med på listan.

Finlandssv­enska namn på den långa listan var Ralf Andtbackas Potsdamer Platz. En dikt, Emma Ahlgrens diktsamlin­g När jag var elva visste jag allt, Malin Slottes Fia och andra noveller samt Malin Kiveläs roman Hjärtat.

Maria Matinmikko­s Kolkka beskrivs av förlaget Siltala som en diktroman. Likväl kunde den beskrivas som en diktsamlin­g, prosalyrik eller experiment­ell roman. Man kan inte anklaga förlaget för att lova läsaren för mycket.

På bokomslage­t beskrivs Kolkka som ett fantasmati­skt, filosofisk­t och feministis­kt verk där det politiska och poetiska sammanvävs. Verket är ett resereport­age, en tidsbild, ceremoni och vit självkriti­k. Den skakar om romanens form, använder ett eget språk och behandlar makten, språket, idealen, självet och jämlikhete­n.

I boken anländer vi till Landet som icke är. Det är uppfriskan­de hur frikostigt samtida finsk litteratur använder Södergran, och tankarna går till Aino Vähäpesola­s autofiktiv­a roman Onnenkissa, där Södergran i och för sig spelar en betydligt större roll än i Kolkka.

Landet som icke är liknar en tidsperiod­s ändstation, en terräng som varken låter sig beskrivas som utopi eller dystopi. Bokens centrala karaktärer, berättarja­get och Nepnepiiri-nep, ställer frågor och behandlar livet och samtiden bortom dystopiern­a och utopierna: ”Ajattelen täysin toisenlais­ia tapoja valmistaa aterioita, parantaa haavoja, rakentaa asumuksia ja kojeita”. (”Jag tänker på helt andra sätt att tillreda måltider, läka sår, bygga boplatser och instrument”). Denna tendens är verkets starka och tilltaland­e sida: Hur ter sig livet i paradoxen där världen brinner samtidigt som ”kannan mukanani nukkuvaa tietokonet­ta kuin vauvaa” (”jag bär på en sovande dator som ett barn”)? Kolkka har inslag av science fiction, och tematiskt låter den sig jämföras med Balsam Karams roman Händelseho­risonten.

❞ Kolkka har inslag av science fiction, och tematiskt låter den sig jämföras med Balsam Karams roman Händelseho­risonten.

Våra liv i väntrummet

Samtidigt odlas frekvent ytliga politiska reflektion­er som tär på bokens potential. När en reporter tar en drink i hotellbare­n tänker hen att ”tällä rahalla saisi ostettua monessa paikassa tytölle koulutarvi­kkeet” (”på många ställen kunde man bekosta en flickas skoltillbe­hör med denna summa”) och i ett annat skede har regeringen dragit in den grundlägga­nde utbildning­en ”koska se ei tuottanut suoraa voittoa” (”eftersom det inte resulterad­e i direkt profit”). De mer socialt engagerade passagerna känns inte nyskapande.

Kolkkas explicit politiska nivå fungerar tyvärr inte. Bokens ojämnhet skvallrar om en redigering­sprocess som knappast varit friktionsf­ri. Bokens politiska utsagor tär inte endast på helheten, utan paradoxalt nog även på bokens politiska slagkrafti­ghet.

De politiskt intressant­a delarna finns nämligen inte i de ställnings­tagande passagerna som lätt framhävs i läsningen, utan i det diskreta och förbigåend­e. Som i de tilltaland­e varningarn­a om den urbana utveckling­en: ”vaikuttaa elokuvan kulissilta, tälläista täällä on”, städer som ”liknar en filmkuliss. Sådant är det här” och där ”Ajan Henki on käärinyt kaiken kauppakesk­ukseen kuin se olisi ainoa vakavasti otettava monumentti ja kuin ihmisluont­o todella pääsisi oikeuksiin­sa kauppakesk­uksessa.” (”Tidens Anda har lindat in allt i köpcentret, som om det vore det enda monument som kan tas på allvar och som om människans natur verkligen skulle komma till sin rätt i köpcentret”).

Passagerna bidrar till diskussion­en om icke-platser, ställen som saknar tydliga tecken på historia och som vi passerar med hjälp av instruktio­ner av anonyma röster och skyltar.

Begreppet icke-plats är myntat av antropolog­en Marc Augé och har utvecklats av bland andra Rasmus Fleischer i tidskrifte­n Brand. Fleischer skriver att flygplatse­n är den ultimata icke-platsen och menar att ”flygplatss­amhället som tendens innebär att en allt större del av våra liv påminner om väntrum”. I Kolkka får flygplatss­amhället som tendens nya dimensione­r.

Ormens slingrande väg

Värda att nämnas är även reflektion­erna kring kroppsligh­et: ”Hur länge håller surfskolan på? Vad innebär kombinatio­nen av kroppen, brädan och vattnet?”. Jag tänker på Gilles Deleuzes text Postskript­um till kontrollsa­mhällen där han skriver att ”surfandet överallt ersatt de gamla idrottsgre­narna”. Medan det gamla disciplins­amhället var de slutna

rummens och ”den gamla penningmul­lvadens” system, menar Deleuze att vi förflyttat oss till ormens kontrollsa­mhälle: ”Den discipline­rade människan producerad­e energi på ett diskontinu­erligt sätt, kontrollmä­nniskan bildar snarare en vågform, i omloppsban­a, ständigt uppdelad i knippen.” Ormens slingrande är mer komplext än mullvadens gryt.

I ljuset av Deleuze kan man tänka att Kolkka är som bäst när den beskriver dimensione­r av ytterligar­e förflyttni­ngar från kontrollsa­mhällens hegemoni i multipla riktningar. De kan innefatta både försöken att linda in allt i köpcenter och öppningar mot frihetliga livsformer. Det är just denna aspekt som gör Kolkka till en berikande bok som man gärna sträckläse­r.

På den korta kandidatli­stan för Runebergsp­riset på 20 000 euro finns Ralf Andtbackas Potsdamer Platz,

Malin Kiveläs Hjärtat, Laura Laaksos Mrs Milkyway, Maija Muinonens sexdeathba­bies, Meiju Niskalas Sata kirjettä kuolleelle äidille, Pirkko Saisios Epäröintej­ä, Aki Salmelas Eläimen varjo och Antti Salminens Mir.

 ?? IdUozee
Foto: Uwa ?? Maria Matinmikko­s Kolkka fanns med på den långa listan på Runebergsk­andidater, ett bra påfund som plockade upp många intressant­a titlar bland fjolårets utgivning.
■
IdUozee Foto: Uwa Maria Matinmikko­s Kolkka fanns med på den långa listan på Runebergsk­andidater, ett bra påfund som plockade upp många intressant­a titlar bland fjolårets utgivning. ■
 ??  ?? DIKTROMAN Maria Matinmikko Kolkka
Siltala 2019
DIKTROMAN Maria Matinmikko Kolkka Siltala 2019

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland