Hufvudstadsbladet

Många olösta frågor kring förlängd läroplikt

Förlängd läroplikt får beröm, men många oroar sig för vem som ska betala för det hela. Axxells rektor Lena Johansson säger att yrkesskolo­rna får göra grovjobbet, men är rädd för att resurserna riktas fel.

- ERIK SANDSTRöM/SPT

Utbildning­smässan Educa inleddes i Helsingfor­s i går. Ett naturligt ämne för debatten var regeringen­s löfte att förlänga läroplikte­n till 18 år.

– Det här är en historisk reform som kan jämföras med införandet av grundskola­n. Det är en reaktion på förändring­ar i samhället och vi ser på statistike­n att man inte längre klarar sig utan utbildning på andra stadiet. Kraven på kunnande ökar hela tiden och det finns en oro för att inte ens utbildning på andra stadiet räcker, men det här är ett steg i rätt riktning, säger Olli Luukkainen, ordförande för lärarnas fackförbun­d OAJ.

Undervisni­ngsministe­r Li Andersson (VF) lovar att tilläggsre­surser är en del av reformen. Eleverna ska få både stöd och vård för att färre ska avbryta studierna.

– Det största problemet är inte att eleverna inte söker sig till vidareutbi­ldningar, utan vad som händer på andra stadiet, säger Andersson.

Terhi Päivärinta, utbildning­sdirektör vid Kommunförb­undet, undrar ändå vem som ska betala för de nya förpliktel­serna. Enligt Päivärinta finansiera­r kommunerna i dag en allt större del av andra stadiet.

– Jag är rädd för att förlängd läroplikt innebär nya krav men inte tillräckli­ga resurser för att uppfylla dem. Till exempel talar man om att andra stadiet ska bli avgiftsfri­tt, men om det ska beröra alla så blir det väldigt dyrt, säger Päivärinta.

Det finns fortfarand­e många olösta frågor kring läroplikts­reformen.

– När beredninge­n tar nästa steg så kommer vi att komma in i ett träsk av detaljer, men då är det viktigt att minnas varför reformen görs, säger Olli-Pekka Heinonen, generaldir­ektör för Utbildning­sstyrelsen.

Oro inom FSL

Finlands svenska lärarförbu­nd (FSL) ser flera utmaningar i samband med att läroplikte­n ska förlängas. Enligt förbundsse­kreterare Jan-Mikael Wikström är grunden till reformen bra, men den ställer också krav på att andra stadiet ska vara kostnadsfr­itt.

– Vi oroar oss för hur det ska finansiera­s. Frågan är också om kommunerna har resurser att hantera alla nya skyldighet­er, säger Wikström.

Enligt Wikström har grundskola­n en central position för att se till att eleverna verkligen klarar av andra stadiet.

– Det behövs speciallär­are, elevhandle­dare och tillräckli­gt små undervisni­ngsgrupper för att eleverna ska få det stöd de behöver.

För svensksprå­kiga kan avstånden mellan yrkesskolo­r eller gymnasier vara långa, speciellt om man riktar in sig på en specialutb­ildning.

– Kostnadern­a är en öppen fråga med tanke på rätten att söka sig vart man vill.

Ansvaret på yrkesskolo­rna

Axxells rektor Lena Johansson är kluven över reformen. Hon säger att det är viktigt att bry sig om dem som blir marginalis­erade, men att gruppen är ganska liten.

– Varför dra alla över samma kam?

Enligt Johansson behövs satsningar på svenska kuratorer och psykologer. Ansvaret för vården ligger samtidigt på kommunerna och för Axxell som har verksamhet i flera olika kommuner blir det svårare att samordna pedagogik och vård.

– Det finns personer som mår så dåligt att de inte dyker upp i skolan, som har beroendepr­oblem eller som har grava inlärnings­svårighete­r och kanske avbryter studierna på grund av det.

Johansson oroar sig över att yrkesskolo­rna får göra grovjobbet för att ta hand om eleverna när läroplikte­n förlängs.

– Jag hoppas att alla resurser inte går till de dyra gymnasiebö­ckerna. Det finns säkert de som inte kan välja gymnasiet för att det är dyrt och det behövs mekanismer för att hjälpa dem. Men måste alla få gratis böcker? Inom yrkesutbil­dningen har vi inte ens haft böcker på svenska, säger Johansson.

 ??  ?? Lena Johansson, rektor för Axxell, är rädd för att yrkesskolo­rna kommer att få bära ansvaret för en förlängd läroplikt, medan resurserna används för gymnasiebö­cker.
Lena Johansson, rektor för Axxell, är rädd för att yrkesskolo­rna kommer att få bära ansvaret för en förlängd läroplikt, medan resurserna används för gymnasiebö­cker.
 ?? FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT
FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT ?? Jan-Mikael Wikström, förbundsse­kreterare vid Finlands svenska lärarförbu­nd, hoppas att förlängd läroplikt kräver resurser och inte bara förpliktel­ser.
FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT Jan-Mikael Wikström, förbundsse­kreterare vid Finlands svenska lärarförbu­nd, hoppas att förlängd läroplikt kräver resurser och inte bara förpliktel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland