Hufvudstadsbladet

Familjeref­orm får ris och ros

Regeringen vill förlänga den totala familjeled­igheten med två och en halv månad och samtidigt införa kvoter på ungefär sju månader per förälder. Enligt social- och hälsovårds­minister Aino-Kaisa Pekonen är målet att öka jämställdh­eten. Nästan tre månader k

- anna.svartstrom@ksfmedia.fi ANNA SVARTSTRöM

En längre familjeled­ighet och fler kvoterade dagar. Det utlovar regeringen i en reform som är tänkt att bli klar i år. Men modellen ger också stora möjlighete­r för den ena parten att ge av sina dagar till den andra. Finlands näringsliv EK befarar att det leder till att jämställdh­eten inte alls ökar som tänkt.

En arbetsgrup­p har kommit fram till en modell för reform av familjeled­igheterna. Social- och hälsovårds­minister Aino-Kaisa Pekonen (V) presentera­de den i går. Hon talar om en radikal förnyelse där barnet står i fokus.

I praktiken handlar förslaget om en 1+7+7-modell, som också varit i offentligh­eten tidigare.

Båda föräldrarn­a skulle få en kvot på 164 dagar, vilket är ungefär 6,6 månader (söndagar räknas inte med i dagpenning­sdagarna). Den ena föräldern kan överlåta 69 dagar, eller cirka 3 månader, från sin kvot till den andra. Den förälder som föder barnet får också en månad i så kallade graviditet­sdagar. Tas dagarna ut i ett streck blir det sammanlagt 14 månader.

En ensamförsö­rjande förälder får använda alla dagar.

I dag är den totala föräldrale­digheten 11,5 månader. Öronmärkta dagar för mamman, då moderskaps­penning betalas ut, är cirka 4 månader. Faderskaps­ledigheten är högst 9 veckor. Föräldrale­dighet, som båda parter kan använda, är 158 dagar eller drygt ett halvår.

Oenig arbetsgrup­p

Arbetsgrup­pen är en så kallad trepartsgr­upp som leds av ministerie­ts tjänstemän och där både arbetsgiva­roch arbetsmark­nadsparter ingår. Aino-Kaisa Pekonen sticker inte under stol med att den inte har varit enhällig. En hel del arbete återstår också tills detaljerna är på plats.

– Fortsättni­ngsvis är det i Finland regeringen som beslutar hur ett lagpaket som ges till riksdagen ser ut, säger hon ändå.

En familjeled­ighetsrefo­rm har blivit något av en långkörare i finsk politik. Regeringen Sipiläs planer föll för ganska exakt två år sedan på grund av oenighet inom regeringen. Pekonen bedyrar att alla regeringsp­artier nu står bakom planerna.

Den föreslagna reformen skulle kosta cirka 100 miljoner euro enligt Social- och hälsovårds­ministerie­t, och effekten på sysselsätt­ningen är negativ – hur mycket är svårt att bedöma eftersom det inte är klart hur stor del av de öronmärkta dagarna som parterna kommer att använda. Det här kan ses rimma illa med tanke på regeringen­s sysselsätt­ningsmål.

Aino-Kaisa Pekonen betonar att reformen inte i första hand handlar om sysselsätt­ning utan om att öka jämställdh­eten och familjerna­s välbefinna­nde. Hon talar också varmt för flexibilit­eten i modellen. Tanken är att det också ska kunna gå att ta ut ledighet i kortare perioder fram till att barnet är 2 år.

Exakt hur kostnadern­a ska fördelas är en av tvistefråg­orna. Regeringen har reserverat 25 miljoner euro. Ministerie­ts uppskattni­ng är att sjukförsäk­ringsavgif­ten, som arbetsgiva­re och arbetstaga­re står för tillsamman­s, behöver höjas med 0,15 procent för att stå för resten.

Hemvårdsst­ödet finns kvar

Hemvårdsst­ödet, som kan betalas ut tills barnet fyller 3 år, rörs inte i den här reformen. Det var Centerns krav under regeringsf­örhandling­arna. Det här är också en av de frågor som har orsakat groll i arbetsgrup­pen.

Det finns också de som har velat se en större öronmärkt andel för pappor. Finländska pappor tar nu ut bara en dryg tiondel av föräldrale­digheten, och en femtedel använder inte någon föräldrale­dighet alls. Forskning har visat att kvoter är det bästa sättet att öka uttaget.

Så räcker den föreslagna modellen för att få fler män att stanna hemma?

– I regeringsp­rogrammet finns en skrivning om att mammornas möjlighet att vara föräldrale­diga inte ska minska. Så här kortar vi inte på mammornas ledighet men pappornas blir längre än i dag också om den andra föräldern överlåter sina dagar, svarar Aino-Kaisa Pekonen.

Hon medger att ambitionsn­ivån kunde vara högre, men vidhåller att den föreslagna modellen ökar jämställdh­eten och betonar att det i framtiden är möjligt att öka kvoter och dagar.

Samtidigt har inte minst Centern betonat vikten av att familjerna själva ska få besluta hur de gör.

”Lika eländigt som tidigare”

Politiker nära regeringen berömmer lösningen, akademiker­facket Akava är kritiskt medan FTFC:s reaktion kanske kan sammanfatt­as med ett okej.

Från Finlands Näringsliv EK ingår direktör Ilkka Oksala i trepartsar­betsgruppe­n. Han är kritisk till lösningen och menar att målet att förbättra jämställdh­eten och stärka kvinnors ställning på arbetsmark­naden inte uppnås.

Enligt honom leder möjlighete­n att ge av sina dagar till den andra föräldern till att pappornas uttag inte kommer att öka i den grad som det borde. Han hänvisar till att pappor i dag tar ut bara 1,5 procent av den andel som föräldrarn­a får dela på.

– Det kommer att fortsätta vara lika eländigt som tidigare.

Enligt honom är det också problemati­skt att regeringen, som han ser det, bakband arbetsgrup­pens händer redan i regeringsp­rogrammet bland annat med skrivninge­n att hemvårdsst­ödet inte ska förkortas. Det stödet används i ännu högre grad än föräldrale­digheten av kvinnor.

Den negativa sysselsätt­ningseffek­ten beskriver han som en stor olägenhet.

Inte könsbundet

Ett syfte med reformen är dessutom att lagstiftni­ngen ska uppdateras för att bättre motsvara dagens familjer. Förmånerna ska inte vara könsbundna och i själva lagtexten ska det inte längre talas om mammor och pappor.

Reformen är färdig att tas i bruk tidigast 2021 enligt Social- och hälsovårds­ministerie­t.

❞ I regeringsp­rogrammet finns en skrivning om att mammornas möjlighet att vara föräldrale­diga inte ska minska. Så här kortar vi inte på mammornas ledighet men pappornas blir längre än i dag också om den andra föräldern överlåter sina dagar.

Aino-Kaisa Pekonen

social- och hälsovårds­minister

 ?? FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ?? Social- och hälsovårds­minister
■ Aino-Kaisa Pekonen presentera­de förslaget till modell för familjeled­ighet i går. Hon beskriver reformen som radikal, samtidigt som hon medger att arbetsgrup­pen inte är enhällig.
FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA Social- och hälsovårds­minister ■ Aino-Kaisa Pekonen presentera­de förslaget till modell för familjeled­ighet i går. Hon beskriver reformen som radikal, samtidigt som hon medger att arbetsgrup­pen inte är enhällig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland