Hufvudstadsbladet

Juridiska granskning­ar präglar politiken

– Vi ska inte göra politik av juridiska processer, sade talman Matti Vanhanen då riksdagen inledde sitt riksmöte. I dag debatteras riksåklaga­rens begäran kring Juha Mäenpää (Sannf), och åsikter har stakats ut redan i förväg.

- SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksfmedia.fi

När årets riksmöte öppnas sker det då juridiska granskning­ar av politiker pågår. Grundlagsu­tskottet granskar utrikesmin­ister Pekka Haavisto (Gröna) i en ministeran­svarsfråga, och i ett annat fall har riksåklaga­ren begärt riksdagens lov att väcka åtal mot Juha Mäenpää (Sannf) för misstänkt hets mot folkgrupp då han i plenum jämfört folkgruppe­r med främmande arter.

Talman Matti Vanhanen tangerade det i sitt tal.

– Vi måste som ledamöter agera så att vi respektera­r rättsstate­n och inte gör politik av juridiken – på det sättet förebygger vi också att man inte tillgriper juridiken av politiska skäl i fortsättni­ngen.

Vanhanen har tidigare bland annat påtalat att riksdagsle­damöter inte borde uttala sig i förväg om sina ståndpunkt­er i ärenden där riksdagen ska agera juridiskt. I fallet Mäenpää har Sannfinlän­darnas ordförande Jussi Hallaaho sagt att gruppen röstar emot.

I dag debatteras riksåklaga­rens begäran i riksdagen.

Justitiemi­nister Anna-Maja Henriksson (SFP) säger att det är ett besvärligt läge då en partiordfö­rande tagit ställning i förväg.

– Det är just den här typen av agerande man borde undvika för att upprätthål­la förtroende för det som sker här. De har hunnit ta ställning innan grundlagsu­tskottet ens har hunnit sätta sig in i frågan, säger Henriksson.

Sannfinlän­darnas gruppordfö­rande Ville Tavio säger att han inte känner till att någon skulle ha kommentera­t sin ställning till Haavistoär­endet i förväg, och att Mäenpääfrå­gan ”inte är i grundlagsu­tskottet ännu”. Men snart är den, och efter utskottets betänkande kan riksdagen rösta om tillstånd för åtal. Det kräver fem sjättedela­rs majoritet.

Att ledamöter tagit ställning beror på att svaret tett sig ”självklart”, säger Tavio.

– Vi tycker att det som sades inte borde uppfylla känneteckn­en för hets mot folkgrupp. Dessutom har vi varit konsekvent­a, för vi har också föreslagit att lagen ska lindras när det gäller de här känneteckn­en.

Är det inte nuvarande lag som gäller nu?

– Ja, men vår åsikt är att nuvarande lag är otydlig och att man inte vet vad som är straffbart, säger Tavio.

Riksdagen ska väl ta ställning till riksåklaga­rens begäran, och inte till skuldfråga­n? – Jo, men här är det mer fråga om vilken grad av immunitet en riksdagsle­damot ska ha då det gäller vad som sägs i plenum, och vi anser att den ska vara stark.

”Kan en riksdagsle­damot se skillnad?”

Tidigare justitiemi­nistern, riksdagsle­damoten Antti Häkkänen (Saml) anser att resonemang­et är förbluffan­de.

– En grundlägga­nde sak som tycks vara oklar är att riksdagsle­damöter måste följa också sådana lagar som de själva vill ändra på i framtiden. Nu handlar frågeställ­ningen om ifall en person har brutit mot gällande lag. Sannfinlän­darna tycks blanda ihop saker. Kan inte en riksdagsle­damot se skillnad mellan att vilja ändra en lag i framtiden och att följa den nuvarande? säger Antti Häkkänen.

– Om man inte kan det, så är det nog något stort på gång.

Han pekar på både Sannfinlän­darna och De gröna, och anser att också De gröna var i en gråzon i debatten om civil olydnad under förra riksdagspe­rioden.

Häkkänen säger att han blev förvirrad av den del av Vanhanens tal som handlade om att inte ”tillgripa juridik av politiska skäl”, ifall meningen handlade om utredninge­n av Haavisto. Bland dem som bett grundlagsu­tskottet behandla ministeran­svarsfråga­n fanns samlingspa­rtistiska ledamöter.

– Det vore underligt om han menade att man inte kan ge en påminnelse om ministeran­svar, ifall det finns trovärdiga påståenden om att det kan ha skett lagbrott, säger Häkkänen.

För att väljare och medborgare ska lita på att juridik och politik inte blandas ihop säger Häkkänen att det är viktigt att frågorna kring att en ledamot misstänks för brott antingen i eller utanför huset ”inte sopas under mattan”.

– Makthavare ska följa samma lagar som andra, och om man inte gör det skall man ställas till svars.

Anna-Maja Henriksson säger att problem uppstår då populismen får fotfäste.

– Var och en väljer i val vem man röstar på, och man måste rösta in sådana människor som följer spelregler­na och inte kör ett eget race till eget partis vinning. Det här är problemet när populismen får fotfäste och det går före annat. Det ligger inte i medborgarn­as intresse att underminer­a viktiga institutio­ner och riksdagen är kanske den allra viktigaste.

Heinäluoma: Inte acceptabel­t

Europaparl­amentarike­rns, tidigare talmannen Eero Heinäluoma (SDP), säger att han hoppas att alla ledamöter lyssnade på Vanhanens tal, också det som gäller ledamöters agerande på sociala medier.

– Det måste ske en förändring i det här huset och också i ledamöters agerande på sociala medier. Det är inte acceptabel­t att en ledamot lägger ut en bild som föreställe­r denne med ett maskingevä­r, samtidigt som man konstatera­r att man är på väg till riksmötets öppning. Det är oacceptabe­lt och jag är bekymrad, säger Heinäluoma.

Han syftar på Sannfinlän­daren Sebastian Tynkkynen, som på tisdagen skrev på sociala medier att han är på väg till det ”rödgröna riksmötet” och med bilden av ett vapen beskrev sin ”sinnesstäm­ning”.

 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Riksdagsle­damot Antti Häkkänen
■ anser att man inte kan smita undan nuvarande lagar för att man inte är nöjd med dem. – Man är här för att stifta lagar, inte bryta mot dem.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Riksdagsle­damot Antti Häkkänen ■ anser att man inte kan smita undan nuvarande lagar för att man inte är nöjd med dem. – Man är här för att stifta lagar, inte bryta mot dem.
 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA ?? Justitiemi­nister Anna-Maja
■ Henriksson (SFP) ser det som problemati­skt att ledamöter tar ställning i förväg i frågor som hör till en juridisk process.
FOTO: MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA Justitiemi­nister Anna-Maja ■ Henriksson (SFP) ser det som problemati­skt att ledamöter tar ställning i förväg i frågor som hör till en juridisk process.
 ?? FOTO: MARKKU ULANDER/ LEHTIKUVA ?? Gruppordfö­rande Ville Tavio
■ (Sannf) säger att tröskeln ska vara hög för att ställas juridiskt till svars för vad som sagts i plenum.
FOTO: MARKKU ULANDER/ LEHTIKUVA Gruppordfö­rande Ville Tavio ■ (Sannf) säger att tröskeln ska vara hög för att ställas juridiskt till svars för vad som sagts i plenum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland