Hufvudstadsbladet

Mot hatretorik och rasism

Både president Sauli Niinistö och riksdagens talman Matti Vanhanen tog inför riksdagen upp det hårda debattklim­atet. Det är viktigt att rikets högsta ledning signalerar att det är dags för besinning.

- susanna.ginman@ksfmedia.fi SUSANNA GINMAN

President Sauli Niinistö behandlade hatretorik­en i sitt nyårstal som riktar sig direkt till alla medborgare. Nu tog han upp samma teman också inför riksdagen. Det är viktigt och värdefullt eftersom Sauli Niinistö om någon är en opinionsle­dare i vårt land.

Även riksdagens talman Matti Vanhanen berörde tematiken.

Presidente­n anknöt till sina besök i Israel och Polen i samband med att Förintelse­dagen har firats och att det har gått 75 år sedan fångarna i koncentrat­ionslägret Auschwitz befriades. Han konstatera­de att människan inte har blivit immun mot hat och att det finns tecken på att antisemiti­sm och rasism igen är på frammarsch, tyvärr också hos oss. Niinistö slog fast att de måste bekämpas med kraft och att ingendera ska få fotfäste. Han lyfte upp att både rasism och hatretorik handlar om att göra en person värdelös på grund av hens ursprung, åsikter och agerande och att hat föder hat.

Presidente­n varnade också för att både rasism och hatretorik kan bli alldagliga företeelse­r.

Det är påkallat att uppmärksam­ma de här fenomenen också inför riksdagen eftersom även riksdagsle­damöter tyvärr har gjort och gör sig skyldiga till hatretorik och också rasism, i riksdagen och utanför den. Flera sannfinlän­dska riksdagsle­damöter är dömda för hets mot folkgrupp, andra processer pågår.

Just nu är det aktuellt med en rättslig bedömning av riksdagsle­damot Juha Mäenpääs (Sannf) uttalande i riksdagen där han likställde flyktingar med invasiva arter i naturen. Eftersom det yttrandet fälldes i plenum kan åtal väckas enbart om riksdagens plenum, efter behandling i grundlagsu­tskottet, ger sin tillåtelse. Det är befogat att ledamötern­as yttrandefr­ihet backas upp av en sådan här bestämmels­e, men samtidigt måste riksdagen handskas klokt med en sådan situation.

Det kloka i det här fallet skulle vara att låta grundlagsu­tskottet i lugn och ro bekanta sig med frågan och skriva sitt betänkande. Nu har ändå Sannfinlän­darnas ordförande Jussi Halla-aho slagit fast att hans grupp kommer att rösta mot att åtalet kan väckas. Det här innan grundlagsu­tskottet har behandlat frågan, vilket innebär att ett åtal inte är möjligt eftersom det skulle kräva en majoritet på 5/6 i riksdagen. Därmed politisera­r Sannfinlän­darna en juridisk process. Det gagnar ingen. Även om riksdagen skulle ge sin tillåtelse till åtal, innebär det inte att riksåklaga­re Raija Toiviainen automatisk­t skulle väcka åtal.

Talman Matti Vanhanen fäste uppmärksam­het vid polariseri­ngen i samhället och påpekade att många finländare önskar att riksdagen, riksdagsle­damöterna och deras verksamhet­skultur ska uppfylla kraven på värdighet och fungera som goda exempel. Vanhanen påpekade att grundlagen­s krav på värdighet och respekt gäller riksdagens arbete men att medborgarn­a inte skiljer på vad riksdagsle­damöter säger och gör i riksdagen respektive utanför riksdagen.

Talman Vanhanen tog också upp de stora helheter som riksdagen kommer att behandla – sysselsätt­ningen, nativitete­n och klimatuppv­ärmningen.

Presidente­n lyfte även upp utrikespol­itiska frågor och påpekade att trots att det finns gott om missämja i den internatio­nella politiken kunde han själv vid förintelse­forumet i Jerusalem nyligen också skönja en glimt av hopp. Det behövs, konstatera­de Sauli Niinistö och pekade ut fyra hot – kärnvapen, terrorism, pandemier och klimatförä­ndringar. Han uppmanade riksdagsle­damöterna att följa med händelsern­a i världen och lovade själv fortsätta diskussion­erna om utrikes- och säkerhetsp­olitiken med riksdagen.

Presidente­n såg också mycket positivt i utveckling­en i Finland och världen. Allt var inte alls bättre förr och mycket gott har hänt, påpekade Niinistö. Han underströk också att även om det finns skrämmande hotbilder så kan mänsklighe­ten övervinna hoten.

Vi får hoppas att presidente­ns och talmannens krav på besinning och värdighet får konkreta följder. Men även om det inte skulle ske, är de här signalerna från rikets högsta ledning viktiga.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland